Policajný zbor

+Vedúca osoba
Štefan Hamran
prezident
od 20.9.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Prezídium Policajného zboru je riadiacou organizačnou zložkou Policajného zboru SR. Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

+Adresa
Prezídium policajného zboru
Pribinova 2
821 72 Bratislava
tel.: +421 9 61011 111
e-mail: public@minv.sk
http://www.minv.sk/?kontakty-prezidia-policajneho-zboru
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 113 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 629 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 20.9.2021
Štefan Hamran
do 15.9.2021
vzdanie sa funkcie
od 1.9.2020
Peter Kovařík
do 31.8.2020
vzdanie sa funkcie
od 1.6.2018
Milan Lučanský
do 31.5.2018
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.5.2012
Tibor Gašpar
do 14.5.2012
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 19.7.2010
Jaroslav Spišiak
do 17.7.2010
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 8.8.2006
Ján Packa
do 7.8.2006
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 30.10.2002
Anton Kulich
do 29.10.2002
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.6.2001
Pavel Zajac
do 31.5.2001
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.11.1998
Ján Pipta
do 2.11.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1997
Peter Nemec
do 1.7.1997
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.1.1995
Jozef Holdoš
do 3.1.1995
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 16.3.1994
Štefan Lastovka
do 16.3.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 18.8.1992
František Krajča
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
52 %
15,1 b / 29 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
59 %
6,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Podľa § 6 Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 2 "Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak".
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 3 "Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a)je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b)nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d)získal špecializované policajné vzdelanie a e)bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným".
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 3 "Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a)je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b)nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d)získal špecializované policajné vzdelanie a e)bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným".
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 48 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.5 "Policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; to neplatí, ak ide o policajta uvedeného v § 44 ods. 2."
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. § 33a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže - znenie účinné od 01.02.2019 (2) Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru najviac na dve funkčné obdobia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Prezident PZ - Milan Lučanský http://www.minv.sk/?prezident-policajneho-zboru 1. viceprezidentka PZ - Jana Maškarová http://www.minv.sk/?i-viceprezidentka-policajneho-zboru viceprezident PZ - Róbert Bozalka http://www.minv.sk/?viceprezident-policajneho-zboru
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
75 %
3 b / 4 b
1.2 Odvolanie vedúceho úradu z funkcie je možné iba v prípade rozhodnutia kontrolného orgánu
2 b / 3 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 6 "Minister vnútra Slovenskej republiky odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b)bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d)bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e)sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f)začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g)nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 8 h)do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo i)na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 6 "Minister vnútra Slovenskej republiky odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b)bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d)bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e)sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f)začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g)nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 8 h)do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo i)na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
33 %
3 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
Podľa § 6 Zákona č. 171/1993 Z.z. ods.1-2 "Riadenie Policajného zboru (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak"
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 243 Zákona č. 79/1998 Z.z. "Orgány, ktoré uskutočňujú konanie v odvolacom konaní a rozhodujú v ňom (1) Odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podľa § 244 Zákona č.73/1998 Z.z. Rozklad Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Pre rozklad a konanie o ňom platia ustanovenia o odvolaní."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Čl. 4 Nariadenie č. 39 Ministersva vnútra Slovenskej republiky (1) Rozpočtové organizácie ministerstva a príspevkové organizácie ministerstva3) (ďalej len „organizácia ministerstva“) sú zriaďované osobitným predpisom alebo ministerstvom na plnenie tých úloh, ktoré neplnia útvary ministerstva.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Čl. 4 Nariadenie č. 39 Ministersva vnútra Slovenskej republiky (1) Rozpočtové organizácie ministerstva a príspevkové organizácie ministerstva3) (ďalej len „organizácia ministerstva“) sú zriaďované osobitným predpisom alebo ministerstvom na plnenie tých úloh, ktoré neplnia útvary ministerstva.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Nariadenie č. 39 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. marca 2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Na zabezpečenie jednotného postupu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti organizácie u s t a n o v u j e m:
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa § 33 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.1-3 (1)Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta. (2)Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený. (3)Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho postupu, ktoré vydá minister.
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa § 16 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.1 "Vznik služobného pomeru (1) Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ak nastúpi štátnu službu v tento deň a zloží služobnú prísahu."
IV. Platy
53 %
2,65 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 113 €
1,03 b / 2 b
Priemerný plat prezidentov Policajného zboru SR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 478 €
0,6 b / 1 b
Priemerný plat 1. viceprezidentov a viceprezidentov Policajného zboru vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 629 €
1,02 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Policajného zboru SR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)