Policajný zbor

+Vedúca osoba
Štefan Hamran
prezident
od 20.9.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Prezídium Policajného zboru je riadiacou organizačnou zložkou Policajného zboru SR. Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

+Adresa
Policajný zbor
Pribinova 2
821 72 Bratislava
tel.: +421 9 61011 111
e-mail: public@minv.sk
https://www.minv.sk/?PZ_SR
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 041 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 130 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 20.9.2021
Štefan Hamran
do 15.9.2021
vzdanie sa funkcie
od 1.9.2020
Peter Kovařík
do 31.8.2020
vzdanie sa funkcie
od 1.6.2018
Milan Lučanský
do 31.5.2018
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.5.2012
Tibor Gašpar
do 14.5.2012
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 19.7.2010
Jaroslav Spišiak
do 17.7.2010
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 8.8.2006
Ján Packa
do 7.8.2006
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 30.10.2002
Anton Kulich
do 29.10.2002
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.6.2001
Pavel Zajac
do 31.5.2001
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.11.1998
Ján Pipta
do 2.11.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1997
Peter Nemec
do 1.7.1997
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.1.1995
Jozef Holdoš
do 3.1.1995
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 16.3.1994
Štefan Lastovka
do 16.3.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 18.8.1992
František Krajča
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
63 %
24 b / 38 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
77 %
8,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len prezident PZ. § 6 ods. 2 č. 171/1993 Z.z. Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - prezidenta PZ. § 6 ods. 2 č. 171/1993 Z.z. Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - prezidenta PZ. § 6 ods. 2 č. 171/1993 Z.z. Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Prezident PZ nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany, politického hnutia, ani vyvíjať činnosť v ich prospech. Podľa § 48 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.5 "Policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; to neplatí, ak ide o policajta uvedeného v § 44 ods. 2."
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre prezidenta a viceprezidentov PZ platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie prezidenta PZ je 4 roky. § 33a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže - znenie účinné od 01.02.2019 Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru najviac na dve funkčné obdobia.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za prezidenta PZ zvolená najviac dvakrát. § 33a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže - znenie účinné od 01.02.2019 Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru najviac na dve funkčné obdobia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post prezidenta PZ. § 33a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis prezidenta PZ povereného výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie PZ Štefana Hamrana je zverejnený na webovom sídle PZ. Hodnotenie: 0.75/0.75 Životopis viceprezidenta PZ Róberta Bozalku je zverejnený na webovom sídle PZ. Hodnotenie: 0.125/0.125 Životopis 1. viceprezidentky PZ Jany Maškarovej a viceprezidenta Róberta Bozalku je zverejnený na webovom sídle PZ. Hodnotenie: 0.125/0.125 Spolu: 1/1 Prezident PZ poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie PZ - Štefan Hamran: https://www.minv.sk/?stefan-hamran-prezident-policajneho-zboru Viceprezident PZ - Róbert Bozalka: https://www.minv.sk/?viceprezident-policajneho-zboru 1. viceprezidentka PZ - Jana Maškarová: https://www.minv.sk/?i-viceprezidentka-policajneho-zboru
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Prezident PZ poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie PZ Štefan Hamran nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Viceprezidenti PZ, viceprezident PZ Róbert Bozalka ani 1. viceprezidentka PZ Jana Maškarová neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
75 %
3 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
2 b / 3 b
O odvolaní rozhoduje prezident SR z objektívnych dôvodov, alebo na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra SR na odporúčanie príslušného výboru NR SR. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods. 6 "Minister vnútra Slovenskej republiky odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b)bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d)bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e)sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f)začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g)nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, h)do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo i)na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru."
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
O odvolaní prezidenta PZ rozhoduje minister vnútra SR na odporúčanie aspoň troch pätín členov výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR po posúdení odôvodeného návrhu ministra vnútra SR. V prípade objektívnych dôvodov rozhoduje o odvolaní minister vnútra SR aj bez príslušného výboru NR SR. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods. 6 "Minister vnútra Slovenskej republiky odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b)bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d)bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e)sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f)začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g)nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, h)do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo i)na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
33 %
3 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Prezidenta PZ nevolí NR SR. Podľa § 33a Zákona č. 78/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
PZ nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 6 Zákona č. 171/1993 Z.z. ods.1-2 "Riadenie Policajného zboru (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. "
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O odvolacích konaniach voči rozhodnutiam PZ sa rozhoduje na vyššom stupni v rámci PZ. Podľa § 243 Zákona č. 73/1998 Z.z. "Orgány, ktoré uskutočňujú konanie v odvolacom konaní a rozhodujú v ňom (1) Odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Rozpočet PZ netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet schvaľuje vláda SR. § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Úprava systemizácie sa vykoná na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. V priebehu roka úpravu systemizácie môže vykonať vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy PZ neslúžia na úhradu výdavkov PZ. § 69o ods. 5 zákona č. 171/1993 Z. z. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Minister vnútra schvaľuje vnútornú organizáciu PZ na návrh prezidenta PZ. § 4 ods. 2 zákona č. 171/1993 Z. z. Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister; minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu. Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného zboru má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za útvar Policajného zboru koná pred súdom riaditeľ útvaru alebo ním poverený policajt alebo zamestnanec. Útvary Policajného zboru sú organizované spravidla podľa organizácie súdov.5)
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Zástupcu ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Podľa § 33 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.1-3 (1) Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta. (2) Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený. (3) Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho postupu, ktoré vydá minister.
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Funkcionárov a zamestnancov PZ ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Podľa § 16 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.1 "Vznik služobného pomeru (1) Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ak nastúpi štátnu službu v tento deň a zloží služobnú prísahu. Na vznik služobného pomeru kadeta sa nevyžaduje zloženie služobnej prísahy."
IV. Platy
72 %
5,79 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
6 041 €
1,04 b / 2 b
Priemerný plat prezidenta PZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 575 €
0,68 b / 1 b
Priemerný plat 1. viceprezidenta a viceprezidentov Policajného zboru vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 130 €
1,06 b / 2 b
Priemerný plat príslušníkov PZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
3 b / 3 b
PZ zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
63 %
3,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na posielanie prihlášok do posledného výberového konania. http://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=oznamenie-mv-sr-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-funkciu-prezidenta-pz&subor_spravy=384470 § 33b ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Policajného zboru. Ak zanikne výkon funkcie prezidenta Policajného zboru podľa § 33a ods. 5 písm. b) až d), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru do 30 dní od zániku výkonu funkcie.
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie do posledného výberového konania bola určená verejnosti. http://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=oznamenie-mv-sr-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-funkciu-prezidenta-pz&subor_spravy=384470
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Prezident PZ musí byť príslušníkom PZ, ktorí musia mať slovenské občianstvo. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. (3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. (3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky do posledného výberového konania podávať od 28.08.2020 od 30.11.2020. Kandidáti musia zo zákona mať minimálne 30 dní na podanie prihlášky. http://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=oznamenie-mv-sr-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-funkciu-prezidenta-pz&subor_spravy=384470 § 33b ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje a) uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie, b) uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33a ods. 3 a zoznam dokumentov podľa odseku 3, c) adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania, d) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže ku žiadosti o zaradeniu do výberu predkladajú životopis. Výzva pre uchádzačov o pozíciu v poslednom výberovom konaní túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. http://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=oznamenie-mv-sr-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-funkciu-prezidenta-pz&subor_spravy=384470 § 33b ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list. Výzva pre uchádzačov do posledného výberového konania takúto požiadavku neobsahovala.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže ku žiadosti o zaradeniu do výberu predkladajú koncepciu rozvoja a riadenia PZ. Výzva pre uchádzačov o pozíciu do posledného výberového konania túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. http://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=oznamenie-mv-sr-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-funkciu-prezidenta-pz&subor_spravy=384470 § 33b ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Prezident PZ je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za prezidenta PZ môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva na prihlásenie kandidátov do posledného výberového konania neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0,25 b / 0,25 b
Prezidentom PZ sa môže stať iba aktívny policajt. Policajtom je zákonom zamedzené byť členom politickej strany alebo politického hnutia. § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 73/1998 Z. z. (1) Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a g) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za prezidenta PZ môže byť vymenovaný iba kandidát, ktorý je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov a bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným. Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 3 "Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a)je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b)nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d)získal špecializované policajné vzdelanie a e)bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným".
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post prezidenta PZ. Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo vnútra SR je zo zákona povinné zverejňovať zoznam a životopisy uchádzačov prihlásených do výberového konania. § 33b, § 33c zákona č. 73/1998 Z. z. - výberové konanie vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle, po pozvaní uchádzačov, ktorí spÍňajú zákonné predpoklady, zverejní ich životopisy, dátum a miesto výberového konania a zverejní aj rokovací poriadok výberovej komisie
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie v poslednom výberovom konaní nebolo vysielané naživo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Z posledného výberového konania je dostupná len zápisnica z výboru NR SR.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Kandidáti v poslednom výberovom konaní neprezentovali svoju víziu riadenia podľa zápisnice z posledného vypočutia vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyberove-komisie-pre-prezidenta-pz-a-riaditela-uradu-inspekcnej-sluzby-na-svojich-prvych-zasadnutiach-schvalili-rokovacie-poriadky
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky v poslednom výberovom konaní kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,13 b / 0,13 b
Zoznam členov výberovej komisie v poslednom výberovom konaní je zverejnený Ministerstvom vnútra SR. https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyberove-komisie-pre-prezidenta-pz-a-riaditela-uradu-inspekcnej-sluzby-na-svojich-prvych-zasadnutiach-schvalili-rokovacie-poriadky § 33d ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného zboru. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky. § 33d ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje a) dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania, b) zoznam členov komisie, c) zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, d) stručný opis priebehu výberového konania, e) zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru, f) vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, ak o zápis vyjadrenia požiada, g) dátum, čas a miesto spísania zápisnice, h) uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal, i) vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie. § 33d ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania do piatich dní od jeho uskutočnenia na svojom webovom sídle.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,13 b / 0,13 b
Komisia je zložená zo siedmich členov, ktorí sú zástupcami rôznych inštitúcií. § 33c ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Dvoch členov komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33d ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
V poslednom výberovom konaní boli zverejnené len výsledky záverečného hlasovania. § 33d ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného zboru. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky. § 33d ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje a) dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania, b) zoznam členov komisie, c) zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, d) stručný opis priebehu výberového konania, e) zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru, f) vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, ak o zápis vyjadrenia požiada, g) dátum, čas a miesto spísania zápisnice, h) uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal, i) vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie. § 33d ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania do piatich dní od jeho uskutočnenia na svojom webovom sídle.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0,25 b / 0,25 b
Každý člen komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača, môže požiadať o zápis svojho vyjadrenia. § 33d ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného zboru. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky. § 33d ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje a) dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania, b) zoznam členov komisie, c) zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, d) stručný opis priebehu výberového konania, e) zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru, f) vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, ak o zápis vyjadrenia požiada, g) dátum, čas a miesto spísania zápisnice, h) uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal, i) vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie. § 33d ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania do piatich dní od jeho uskutočnenia na svojom webovom sídle.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Prezidenta PZ nevolí NR SR.