Verejný ochranca práv

+Vedúca osoba
Mária Patakyová
verejný ochranca práv
od 29.3.2017
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2002

Verejný ochranca práv je podľa nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.

+Adresa
Verejný ochranca práv
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 32363 701
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
http://www.vop.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 064 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 565 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 29.3.2017
Mária Patakyová
do 28.3.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 28.3.2012
Jana Dubovcová
do 27.3.2012
uplynutie funkčného obdobia
od 27.3.2002
Peter Kandráč
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
60 %
15,6 b / 26 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
33 %
3 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
0 b / 1 b
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods.1 "Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 1 "Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 2 "je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať"
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 2 "je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať"
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 2 "má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky"
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa §5 Zákona č. 540/2001 "Tú istú osobu možno zvoliť za verejného ochrancu práv najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnosti
3 b / 3 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.5-6 "(5) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. (6) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany, o predkladaní návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. g) a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 151a 460/1992 Ústavy SR (5) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. (6) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany, o predkladaní návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. g) a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon.
III. Suverenita
88 %
7 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
1 b / 1 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť".
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 564/2001 "Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy,2) ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a"
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 564/2001 Z.z. "Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy,2) ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a"
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 5 "Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou." Čl. 8 523/2004 V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.“.
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 6 "Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv."
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 4 "Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť verejnému ochrancovi práv."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §24 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods.1-6 "(1) Zriaďuje sa Kancelária verejného ochrancu práv (ďalej len „kancelária“). (2) Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. (3) Kancelária má právo požadovať od orgánov verejnej správy podklady a informácie, ktoré verejný ochranca práv potrebuje na plnenie svojich úloh. (4) Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť verejnému ochrancovi práv. (5) Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou.17) (6) Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
31 %
1,55 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 064 €
0,48 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
3 273 €
0,43 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 565 €
0,65 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017