Verejný ochranca práv

+Vedúca osoba
Mária Patakyová
verejný ochranca práv
od 29.3.2017
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2002

Verejný ochranca práv je podľa nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.

+Adresa
Verejný ochranca práv
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 32363 701
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
http://www.vop.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 006 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 799 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 29.3.2017
Mária Patakyová
do 28.3.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 28.3.2012
Jana Dubovcová
do 27.3.2012
uplynutie funkčného obdobia
od 27.3.2002
Peter Kandráč
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
66 %
19,1 b / 29 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
50 %
5,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods.1 "Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 1 "Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady."
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 2 "je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať"
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 2 "je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať"
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 2 "má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky"
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa §5 Zákona č. 540/2001 "Tú istú osobu možno zvoliť za verejného ochrancu práv najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Verejná ochrankyňa práv - Mária Patakyová https://www.vop.gov.sk/Zivotopis
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
3 b / 3 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.5-6 "(5) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. (6) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany, o predkladaní návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. g) a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 "(5) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. (6) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany, o predkladaní návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. g) a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
80 %
7,2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť".
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.3 "Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Za verejného ochrancu práv možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 35 rokov. Verejný ochranca práv nemôže byť členom politickej strany ani politického hnutia."
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť." Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Verejný ochranca práv môže predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe."
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 564/2001 "Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy,2) ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a"
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 564/2001 Z.z. "Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy,2) ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 5 "Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou." Čl. 8 523/2004 V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.“.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 6 "Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 4 "Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť verejnému ochrancovi práv."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §24 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods.1-6 "(1) Zriaďuje sa Kancelária verejného ochrancu práv (ďalej len „kancelária“). (2) Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. (3) Kancelária má právo požadovať od orgánov verejnej správy podklady a informácie, ktoré verejný ochranca práv potrebuje na plnenie svojich úloh. (4) Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť verejnému ochrancovi práv. (5) Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou.17) (6) Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv."
IV. Platy
49 %
2,43 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 006 €
0,66 b / 2 b
Priemerný plat Verenej ochrankyňe práv vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
3 967 €
0,56 b / 1 b
Priemerný plat vedúceho kancelárie Verejného ochrancu práv vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 799 €
1,21 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Verejného ochrancu práv vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)