Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

+Vedúca osoba
Ivan Marták
predseda
od 21.9.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2014

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

+Adresa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
828 55 Bratislava
tel.: +421 2 57881 111
e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk
https://www.teleoff.gov.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 2 885 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 948 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 21.9.2020
Ivan Marták
do 20.9.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 30.1.2014
Vladimír Kešjar
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
61 %
21,4 b / 35 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
68 %
7,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len predseda. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 ods. 2 "Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť".
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚREKPS. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 ods. 2 "Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť".
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚREKPS. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 ods. 2 "Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť".
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predsedu ÚREKPS volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.1 "Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením návrhu uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Predsedu ÚREKPS volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 1 "Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Predseda ÚREKPS nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany, politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane, v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím. Podľa § 4 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 3 "Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie a) byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,"
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu a podpredsedu ÚREKPS platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚREKPS je 6 rokov. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.6 "Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu ÚREKPS zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.6 "Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu UREKPS nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopisy predsedu a podpredsedu ÚREKPS boli sprístupnené na základe žiadosti o zverejnenie informácií. Spolu: 1/1
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Predseda ÚREKPS Ivan Marták nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Podpredseda ÚREKPS Ján Fľak nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 0/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
3 b / 3 b
Odvolanie predsedu a podpredsedu ÚREKPS je možné v prípade právoplatného rozhodnutia súdu, alebo pri dlhodobej absencii. § 3 ods. 10 - 12 zákona č. 402/2013 Z. z (10) Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zaniká a) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho, b) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody, c) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená. (11) Predseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi národnej rady a podpredseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie. (12) Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ak nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
O odvolaní predsedu ÚREKPS rozhoduje NR SR na návrh vlády SR. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 1 "Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
44 %
4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚREKPS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚREKPS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚREKPS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie predsedu ÚREKPS stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.1 "Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením návrhu uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚREKPS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚREKPS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚREKPS nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 1 Zákona č.402/2013 Z.z. ods.1 "Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. "
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O rozklade rozhodnutí ÚREKPS rozhoduje predseda ÚREKPS na základe návrhu ním zriadenej komisie. § 74 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. Rozklad proti rozhodnutiu úradu podľa § 12, § 18 až 25 nemá odkladný účinok. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Rozpočet ÚREKPS netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, DÚ je zapojená na rozpočet ministerstva dopravy. Podľa §1 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 2 "Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)."
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy ÚREKPS neslúžia na úhradu výdavkov ÚREKPS. § 5 ods. 11 zákona č. 402/2013 Z. z. Výnos z pokút zaplatených predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu je príjmom štátneho rozpočtu.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
ÚREKPS vydáva organizačný poriadok ÚREKPS. Podľa §1 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.4 "Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Podpredsedu ÚREKPS vymenúva vláda SR na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.3 "podpredseda regulačného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky"
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Do vnútornej organizácie ÚREKPS nezasahujú iné orgány. Podľa §2 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.2 "Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti."
IV. Platy
41 %
2,07 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
2 885 €
0,15 b / 2 b
Priemerný plat predsedu ÚREKPS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
2 696 €
0,48 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedu ÚREKPS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 948 €
1,45 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚREKPS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
V. Výberové konanie
65 %
3,88 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo dopravy SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 06.05.2020 do 20.05.2020. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. Výzva pre uchádzačov o pozíciu túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=180 § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva na podávanie prihlášok kandidátov obsahovala povinnosť predložiť koncepciu riadenia a rozvoju. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=482192
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda ÚREKPS je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave § 4 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) je bezúhonná, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a d) má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚREKPS môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave § 4 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) je bezúhonná, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a d) má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0,25 b / 0,25 b
V rámci verejného vypočutia bola preverovaná aktívna znalosť anglického jazyka kandidátov. Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka. https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=D8D0B08C4AA84CC5BDA1820A7B717B47-0A97E8680BBE8F2F04A2F70A9C148202
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚREKPS môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej päťročnou odbornou praxou v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií. https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyber-kandidata-na-predsedu-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-so-sidlom-v-bratislave § 4 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) je bezúhonná, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a d) má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie kandidátov prebiehalo na Ministerstve dopravy SR. Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu UREKPS nevyžaduje. https://e.dennikn.sk/1953381/klucovy-dolezalov-konkurz-polovica-kandidatov-spochybnuje-kremsky-ho-odporuci-zopakovat/
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov spolu s ich životopismi nebol zverejnený.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie nebolo vysielané naživo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Z verejného vypočutia nie je dostupný záznam.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=D8D0B08C4AA84CC5BDA1820A7B717B47-0A97E8680BBE8F2F04A2F70A9C148202
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,13 b
Komisia pre technologický rozvoj a inovácie pri parlamentnom Výbore pre hospodárske záležitosti zastával úlohu komisie.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,13 b / 0,13 b
Komisia pre technologický rozvoj a inovácie pri parlamentnom Výbore pre hospodárske záležitosti zastával úlohu komisie. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých inštitúcií.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Hlasovanie v NR SR pri voľbe predsedu ÚREKPS bolo verejné. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=44262