Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

+Vedúca osoba
Ivan Marták
predseda
od 21.9.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2014

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

+Adresa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
828 55 Bratislava
tel.: +421 2 57881 111
e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk
https://www.teleoff.gov.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 2 755 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 500 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 21.9.2020
Ivan Marták
do 20.9.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 30.1.2014
Vladimír Kešjar
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
50 %
12,9 b / 26 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
56 %
5 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
0 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 ods. 2 "Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.1 "Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením návrhu uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z.ods. 1 "Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.1 "má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a"
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 4 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.1 "má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií. "
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 4 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 3 "Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie a) byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,"
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa § 4 Zákona č.402/2013 Z.z. ods.5 "Ak počas dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie rozhodol predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu o poskytnutí štátnej pomoci, o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí regulačného úradu voči osobe, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie a) byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom tejto osoby, členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby, b) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s touto osobou, c) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene tejto osoby."
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.6 "Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.6 "Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
75 %
3 b / 4 b
1.3 Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnosti
3 b / 3 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 10 písm. b, a c, b)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody, c)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená. a ods.12 "Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ak nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita
50 %
4 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 1 b
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č.402/2013 Z.z. ods.1 "Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. "
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Podľa §1 ákona č. 402/2013 Z.z. ods. 2 "Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)."
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa §1 Zákona č. 402/2013 ods. 2 "Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). "
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §1 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.4 "Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad."
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
0 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.3 "podpredseda regulačného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky"
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §2 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.2 "Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
18 %
0,91 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
2 755 €
0 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
2 596 €
0,34 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 500 €
0,57 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017