Finančné riaditeľstvo

+Vedúca osoba
Jiří Žežulka
prezident
od 1.12.2020
+Základné informácie

Rok vzniku: 2012

Finančné riaditeľstvo riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

+Adresa
Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 4 84393 111
e-mail: info@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 378 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 589 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.12.2020
Jiří Žežulka
do 16.7.2020
odvolanie z funkcie
od 1.10.2018
Lenka Wittenbergerová
do 30.9.2018
vzdanie sa funkcie
od 9.5.2012
František Imrecze
do 8.5.2012
vzdanie sa funkcie
od 20.2.2012
Mária Machová
do 19.2.2012
odvolanie z funkcie
od 1.1.2012
Igor Kmáč
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
37 %
12,8 b / 35 b
Dostatočné
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
27 %
3 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom štatutárneho orgánu je len prezident FS. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - prezidenta FR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - prezidenta FR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 1 b
Prezident FR je menovaný výlučne ministrom financií SR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Prezident FR je menovaný výlučne ministrom financií SR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 1 b
Politická príslušnosť prezidenta FR nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre prezidenta FR platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
Funkčné obdobie prezidenta FR nie je časovo obmedzené. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Pre prezidenta FR neplatí žiadne obmedzenie opakovaného zvolenia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post prezidenta FR nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis prezidenta FR Jiřího Žežulku je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií SR. Hodnotenie: 0.75/0.75 Životopis viceprezidenta FR Toška Berana je zverejnený na webovom sídle FR. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Prezident FR - Jiří Žežulka: https://www.mfsr.sk/files/archiv/verejnost/prezident_fs/zezulka_cv.pdf Viceprezident FR - Toško Beran: https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/predstavitelia
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Prezident FR Jiří Žežulka nebola podľa našich zistení politicky aktívna dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Viceprezident FR Toško Beran nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
0 %
0 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
0 b / 3 b
Dôvody na odvolanie prezidenta FR nie sú zákonom stanovené. Odvolanie môže prebehnúť bez udania dôvodov. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní prezidenta FR rozhoduje výlučne minister financií SR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
FR nie je legislatívne ukotvené v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
FR nie je legislatívne ukotvené v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
FR nie je legislatívne ukotvené v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Prezidenta FR nevolí NR SR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
FR nie je legislatívne ukotvené v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
FR nie je legislatívne ukotvené v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
FR nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 7 Zákona č. 575/2001 Z.z. ods.1 "Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi." Podľa § 2 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.1-2 "(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú: a) ministerstvo, b) finančné riaditeľstvo, c) daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva, d) Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva. (2) Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria finančnú správu, ktorá spracúva informácie a osobné údaje podľa osobitných predpisov."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
O rozklade rozhodnutí FR rozhoduje ministerstvo financií SR. Podľa §3 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods.1 "Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy: a) vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov, b) vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva, c) vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy, d) pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, e) vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva, f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom konaní podľa osobitných predpisov,4) g) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a akadémia finančnej správy ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,5) h) plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru, i) informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,7) j) ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e), k) spravuje informačné systémy finančnej správy,11) l) plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.8)"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Rozpočet FR netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, DÚ je zapojená na rozpočet ministerstva financií. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods.2 "Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je a) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, b) služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy."
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy FR neslúžia na úhradu výdavkov FR. Podľa §4 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods.2 "Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je a) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, b) služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Ministerstvo financií SR schvaľuje organizačnú štruktúru FR. Podľa §3 Zákona č. 35/2019 Z.z. ods.1 "Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy: G) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a akadémia finančnej správy ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Viceprezidenta FR vymenúva minister na návrh prezidenta FR. Podľa Zákona č. 35/2019 Z.z. ods.4 "Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister.."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Prezident FR je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu, ktorý zodpovedá za štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy upravujúce služobný pomer. Organizačný poriadok Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky Čl. 4 Prezident a generálny tajomník služobného úradu (1) Prezident je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. (2) Prezident a generálny tajomník služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov a zodpovedá najmä za: a) uplatňovanie zákona č. 55/2017 Z. z., b) uplatňovanie zákona č.552/2003 Z. z., c) návrh personálnej a mzdovej politiky v pôsobnosti FR SR, d) vydávanie služobných predpisov, služobného poriadku, pracovného poriadku vrátane ich zmien a doplnkov, e) vymenovanie a obsadenie pozícií vedúcich zamestnancov a ich odvolanie, f) udeľovanie odmeny štátnym zamestnancom, zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme a vedúcim zamestnancom, g) vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 55/2017 Z. z. a vybavovanie sťažností zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. (3) Prezident a generálny tajomník služobného úradu písomne poverí spomedzi vedúcich zamestnancov v služobnom úrade svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení. V Bratislave dňa 18. júla 2018
IV. Platy
61 %
3,03 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
6 378 €
1,14 b / 2 b
Priemerný plat prezidentky FR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 261 €
0,62 b / 1 b
Priemerný plat viceprezidenta FR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 589 €
1,27 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca FR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
V. Výberové konanie
79 %
4,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/spustili-sme-vyberove-konanie-prezidenta-financnej-spravy.html
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/spustili-sme-vyberove-konanie-prezidenta-financnej-spravy.html
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo. § 204 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. Za občana sa na účely tohto zákona považuje štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občan Švajčiarskej konfederácie.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. § 84 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov […]
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 22.09.2020 do 7.10.2020 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mfsr.sk%2FFSvyber%2F&h=AT2ZuHfSlIobKdlyyI1PzjnA4tgVC7GzaKe8rc3TQO2CMSRdixFe-tCk99ri9ZUeGOHT01IXG-I6ijqTWksjxtM-K_zR836APm3_mfbNL4UyNZNdrq1tCUraLyMH41ciHg&s=1
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači o funkciu na základe výzvy predkladali životopis. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške životopis.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači o funkciu na základe výzvy predkladali motivačný list. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači predkladali víziu riadenia. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia. https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/volne-pracovne-miesta/vyber-prezidenta-prezidentky-financnej-spravy-ide-do-finalne/
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Prezident FR je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 84 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý a) je bezúhonný § 84 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon nebol podmienečne odložený, alebo v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení jeho trestného stíhania alebo o zmieri. Za bezúhonného sa nepovažuje ani občan, ktorému bolo odsúdenie za obzvlášť závažný zločin, trestný čin korupcie a trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.112) Občan v prijímacom konaní na preukázanie bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.113) Údaje podľa štvrtej vety služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre prezidenta FR nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači o funkciu na základe výzvy museli mať znalosti anglického jazyka na úrovni B2. Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači o funkciu na základe výzvy museli mať minimálne päťročnú relevantnú prax v riadiacej funkcii. Kritériá praxe nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo verejné a vysielané naživo na Facebooku Ministerstva financií SR https://www.facebook.com/watch/live/?v=682549159133112&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=343806486844318&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=670093390569796&ref=watch_permalink
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený ministerstvom financií SR https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/vyber-prezidenta-prezidentky-financnej-spravy-ide-do-finalne.html
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na Facebooku Ministerstva financií SR. https://www.facebook.com/watch/live/?v=682549159133112&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=343806486844318&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=670093390569796&ref=watch_permalink
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný na Facebooku Ministerstva financií SR https://www.facebook.com/watch/live/?v=682549159133112&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=343806486844318&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=670093390569796&ref=watch_permalink
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali na verejnom vypočutí víziu riadenia https://www.facebook.com/watch/live/?v=682549159133112&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=343806486844318&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/watch/live/?v=670093390569796&ref=watch_permalink
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,13 b / 0,13 b
Zoznam členov výberovej komisie je zverejnený FR https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_vyber-konanie-ts/bc
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,13 b / 0,13 b
Komisia bola zložená zo zástupcov ministerstva financií SR, FR, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Legislatívnej rady vlády, Ekonomickej univerzity v Bratislave, poslancov NR SR a neziskových organizácií (Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko) https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_vyber-konanie-ts/bc
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Zverejnené bolo len hodnotenie troch najlepších kandidátov https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/oznamenie-vysledku-vyberoveho-konania-prezidenta-prezidentku-fs-sr.html
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Prezidenta FR nevolí NR SR.