Finančné riaditeľstvo

+Vedúca osoba
Jiří Žežulka
prezident
od 1.12.2020
+Komentár inštitúcie

„Vďaka prijatému zákonu o finančnej správe (zákon č. 35/2019 Z.z.) […] každý uchádzač, ktorý sa uchádza o prácu vo finančnej správe z prostredia mimo finančnej správy, musí absolvovať prijímací proces – výberové konanie.“

„Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 mld. eur a znížil daňovú medzeru zo 41 na 26 percent.“

„Počet elektronicky podaných colných vyhlásení sa pohybuje na úrovni 99,7%.“

„1.4.2019 sme zaviedli sme projekt eKasa, ktorý je ďalším výrazným opatrením v boji proti daňovým podvodom.“

Zobraziť celý komentár

+Základné informácie

Rok vzniku: 2012

Finančné riaditeľstvo riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

+Adresa
Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 4 84393 111
e-mail: info@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 711 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 331 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.12.2020
Jiří Žežulka
do 16.7.2020
odvolanie z funkcie
od 1.10.2018
Lenka Wittenbergerová
do 30.9.2018
vzdanie sa funkcie
od 9.5.2012
František Imrecze
do 8.5.2012
vzdanie sa funkcie
od 20.2.2012
Mária Machová
do 19.2.2012
odvolanie z funkcie
od 1.1.2012
Igor Kmáč
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčaniaKomentár
Celkové hodnotenie
22 %
6,5 b / 29 b
Dostatočné
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
27 %
3 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods. 4 "Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister."
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.4 "Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.4 " Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. "
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0 b / 0,33 b
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0 b / 0,33 b
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Prezidentka finančnej správy - Lenka Wittenbergerová https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/predstavitelia
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
0 %
0 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
0 b / 3 b
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
11 %
1 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 575/2001 Z.z. ods.1 "Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi." Podľa § 2 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.1-2 "(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú: a) ministerstvo, b) finančné riaditeľstvo, c) daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva, d) Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva. (2) Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria finančnú správu, ktorá spracúva informácie a osobné údaje podľa osobitných predpisov."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.1 "Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy: a) vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov, b) vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva, c) vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy, d) pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, e) vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva, f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom konaní podľa osobitných predpisov,4) g) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a akadémia finančnej správy ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,5) h) plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru, i) informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,7) j) ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e), k) spravuje informačné systémy finančnej správy,11) l) plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.8)"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.2 "Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je a) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, b) služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy." Podľa §4 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.2 "Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je a) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, b) služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy."
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.2 "Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je a) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, b) služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Podľa §3 Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.1 "Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy: G) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“); súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva môže byť laboratórium a akadémia finančnej správy ako osobitné organizačné jednotky určené na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
0 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2011 Z.z. ods.4 "Viceprezidenta finančnej správy na návrh prezidenta vymenúva a odvoláva minister.."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Organizačný poriadok Čl. 3 prezident (1) FR SR riadi a za jeho činnosť zodpovedá prezident. Prezident je štatutárnym orgánom FR SR a zastupuje FR SR v plnom rozsahu (2)Prezident priamo riadi: a) viceprezidenta, b) generálneho riaditeľa sekcie, c) riaditeľa kancelárie prezidenta, d) riaditeľa osobného úradu, e) riaditeľa KÚ. OP 2016 Čl. 4 Prezident a vedúci služobného úradu (1) Prezident je zároveň vedúcim služobného úradu podľa zákona č. 400/2009 Z. z. (2) Prezident a vedúci služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov a zodpovedá najmä za: a) uplatňovanie zákona č. 400/2009 Z. z., b) uplatňovanie zákona č. 552/2003 Z. z., c) návrh personálnej a mzdovej politiky v pôsobnosti FR SR, d) vydávanie služobných predpisov, služobného poriadku, pracovného poriadku vrátane ich zmien a doplnkov, e) vymenovanie a obsadenie pozícií vedúcich zamestnancov a ich odvolanie, f) udeľovanie odmeny štátnym zamestnancom, zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme a vedúcim zamestnancom, g) vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 400/2009 Z. z. a vybavovanie sťažností zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
IV. Platy
50 %
2,51 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 711 €
1,44 b / 2 b
Priemerný plat prezidenta Finančného riaditeľstva vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
3 769 €
0,54 b / 1 b
Priemerný plat viceprezidenta Finančného riaditeľstva vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 331 €
0,53 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Finančného riaditeľstva vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)