Úrad pre verejné obstarávanie

+Vedúca osoba
Miroslav Hlivák
predseda
od 14.9.2017
+Komentár inštitúcie

„Zefektívnili sme rozhodovaciu činnosť úradu, čo sa premietlo do skrátenia lehôt výkonu kontrol […] na súčasných 70 dní.“

„Pre bližší kontakt s občanmi v januári 2020 zriadime 3 stále pracoviská nášho úradu v Banskobystrickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Následne máme v pláne zriadiť takéto pracoviská aj vo zvyšných krajoch.“

„Vlani sme nasadili modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania 'EVO'. Tento systém sme urobili užívateľsky atraktívny, jednoduchý, čo sa prejavuje napríklad aj v tom, že podnikateľ vie predložiť ponuku na 3 kliky.“

„Výzvou zostáva […] aby sa prepojili všetky databázy, aby sme čo najviac uľahčili prácu vyhlasovateľom súťaží, podnikateľom aj nám, kontrolnému orgánu a zároveň by sa zjednodušilo vyhľadávanie a získavanie všetkých potrebných dát pre verejné nákupy, čím sa zvýši tiež ich transparentnosť.“

Zobraziť celý komentár

+Základné informácie

Rok vzniku: 2000

Úrad je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

+Adresa
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 50264 111
e-mail: info@uvo.gov.sk
https://www.uvo.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 831 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 787 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 14.9.2017
Miroslav Hlivák
do 13.9.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 29.6.2012
Zita Táborská
do 11.4.2011
vzdanie sa funkcie
od 7.7.2010
Roman Šipoš
do 7.7.2010
odvolanie z funkcie
od 10.3.2005
Béla Angyal
do 9.3.2005
vzdanie sa funkcie
od 1.1.2000
Rozália Molnárová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčaniaKomentár
Celkové hodnotenie
46 %
16,1 b / 35 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
59 %
5,33 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
0 b / 1 b
Podľa § 140 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Orgánmi úradu sú a) predseda úradu,"
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z. z. ods. 1 Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva NRSR.
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva NRSR."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0 b / 0,33 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1 "Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády"
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0 b / 0,33 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1 "Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády"
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Predseda úradu a podpredsedovia nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech."
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné"
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa § 141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
1 b / 1 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods 1. "Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov"
II. Odvolanie vedúceho úradu
25 %
1 b / 4 b
1.1 Odvolanie je možné v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia
1 b / 3 b
Podľa §142 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 - 4 "(2)Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, b)bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu d)nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. (3)Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2. (4)Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita
25 %
2 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 1 b
Pôsobnosť úradu: Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z..
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
Podľa§ 31 Zákona č. 575/2001 Z.z. Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa §178 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok. Ods. 4: Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom."
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte pre rok 2018 Úrad pre verejné obstarávanie Štatút úradu zo dňa 29.4.2016 Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Organizačný poriadok úradu (4) Predseda úradu v rozsahu vymedzených kompetencií najmä b) schvaľuje návrhy materiálov predkladaných vláde Slovenskej republiky a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Bratislava máj 2018
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Štatút úradu:Štatút úradu bol schválený uznesením vlády Podľa § 23 Zákona č. 575/2001 Z.z. Organizačnú štruktúru ustredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riaditeľ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
0 b / 1 b
Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Podľa § 18 Zákona č. 55/2017 Z.z. Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy §141 343/2015 ods.2 Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
67 %
6 b / 9 b
1.1 Inštitút rady
1 b / 1 b
Podľa §143 Zákona č. 343/2015 Z.z. "Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). Spôsob výberu členov rady menovaných vládou určí uznesenie vlády "
2.1 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa pragrafu §143 Zákona č. 343/2015 z.z. ods. 1 . "Rada má deväť členov 6 vymenúva a odvoláva vláda"
3.1 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa paragrafu §143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1. "Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda."
4.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
1 b / 1 b
Podľa § 143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1 "Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda "
5.1 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0 b / 1 b
Podľa § 143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Členmi rady sú predseda úradu, podpredseda úradu"
6.1 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
1 b / 1 b
Podľa §143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Členom nesmie byť iný zamestnanec úradu, okrem predsedu úradu a podpredsedov úradu"
7.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 1 b
8.1 Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 1 b
Podľa §146 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak a) bol právoplatne odsúdený za 1. úmyselný trestný čin, 2. trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo 3. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady"
9.1 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
Podľa §146 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak a) bol právoplatne odsúdený za 1. úmyselný trestný čin, 2. trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo 3. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady,"
V. Platy
35 %
1,74 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
3 831 €
0,39 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
3 369 €
0,44 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 787 €
0,91 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017