Úrad pre verejné obstarávanie

+Vedúca osoba
Miroslav Hlivák
predseda
od 14.9.2017
+Základné informácie

Rok vzniku: 2000

Úrad je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

+Adresa
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 50264 111
e-mail: info@uvo.gov.sk
https://www.uvo.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 899 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 253 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 14.9.2017
Miroslav Hlivák
do 13.9.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 29.6.2012
Zita Táborská
do 11.4.2011
vzdanie sa funkcie
od 7.7.2010
Roman Šipoš
do 7.7.2010
odvolanie z funkcie
od 10.3.2005
Béla Angyal
do 9.3.2005
vzdanie sa funkcie
od 1.1.2000
Rozália Molnárová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
56 %
21,3 b / 38 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
83 %
9,1 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Orgánmi ÚVO sú predseda ÚVO, dvaja podpredsedovia a rada. Podľa § 140 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Orgánmi úradu sú a) predseda úradu, b) dvaja podpredsedovia úradu, c) rada."
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
0,33 b / 0,33 b
Na výbere členov rady sa nepodieľa predseda ÚVO. Členovia sú menovaní vládou SR. Podľa § 143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1 "Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). "
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0 b / 0,33 b
Predseda a podpredsedovia PMÚ sú súčasne členmi rady (predsedom a podpredsedami rady). Podľa § 143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Členmi rady sú predseda úradu, podpredseda úradu"
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,33 b / 0,33 b
Členovia rady nemôžu byť zamestnanci ÚVO. Podľa §143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Členom rady nesmie byť iný zamestnanec úradu ako podľa odseku 1 druhej vety." Podľa §143 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda"
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - predsedu ÚVO. § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane.
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,13 b
Postupný systém výmeny členov rady nie je zákonom definovaný.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - predsedu ÚVO. § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane.
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Predsedu ÚVO volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z. z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane."
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov rady ÚVO vymenúva vláda SR. § 143 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). […] § 141 ods. 1 - 2 zákona č. 343/2015 Z. z. (1) Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane. (2) Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0,75 b / 0,75 b
Predsedu ÚVO volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva NRSR."
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,19 b / 0,25 b
Členov rady ÚVO vymenúva vláda SR. § 143 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). […] § 141 ods. 1 - 2 zákona č. 343/2015 Z. z. (1) Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane. (2) Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Predseda ÚVO nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany, politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Predseda úradu a podpredsedovia úradu nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech."
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu ÚVO ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚVO je 5 rokov. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu ÚVO zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie organizované vládou SR je zákonnou súčasťou výberového procesu na post predsedu ÚVO. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods 1. "Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov"
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu úradu ÚVO Miroslava Hliváka je zverejnený na webovom sídle ÚVO. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopis podpredsedu úradu ÚVO Jaroslava Lexu je zverejnený na webovom sídle ÚVO. Hodnotenie: 0.25/0.25 Životopisy členov rady ÚVO sú zverejnené na webovom sídle ÚVO. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predseda ÚVO - Miroslav Hlivák: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/vedenie-uradu/predseda-uradu-36b.html Podpredseda ÚVO - Jaroslav Lexa: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/vedenie-uradu/podpredseda-uradu-36c.html Generálna tajomníčka služobného úradu ÚVO - Mária Medveďová: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/vedenie-uradu/generalna-tajomnicka-sluzobneho-uradu-36e.html Člen rady ÚVO - Milan Brach: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu/clenovia-rady-uradu-373.html Členka rady ÚVO - Eva Hečková: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu/clenovia-rady-uradu-373.html Členka rady ÚVO - Nina Komorníková: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu/clenovia-rady-uradu-373.html Člen rady ÚVO - Peter Kubovič: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu/clenovia-rady-uradu-373.html Člen rady ÚVO - Ivan Pudiš: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu/clenovia-rady-uradu-373.html Člen rady ÚVO - Marek Vladár: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu/clenovia-rady-uradu-373.html
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Predseda ÚVO Miroslav Hlivák nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.5/0.5 Podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Členovia rady ÚVO Milan Brach, Eva Hečková, Nina Komorníková, Peter Kubovič, Ivan Pudiš ani Marek Vladár neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
56 %
2,25 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1,5 b / 3 b
Dôvody na odvolanie predsedu ÚVO sú ustanovené v zákone. Podľa §142 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 - 4 (1) Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí a) uplynutím funkčného obdobia podľa §141 ods. 3 a 4, b) vzdaním sa funkcie, c) odvolaním z funkcie, d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. (2) Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66) d) nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. (3) Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2. (4) Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie. Odvolanie člena rady ÚVO je možné len z dôvodov ustanovených v zákone. Podľa §145 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1-3 (1) Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí a) uplynutím funkčného obdobia, b) vzdaním sa funkcie, c) odvolaním z funkcie, d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. (2) Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady menovaný vládou vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady. (3) Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak a) bol právoplatne odsúdený za 1. úmyselný trestný čin, 2. trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo 3. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na jednom rokovaní rady počas štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0,75 b / 0,75 b
O odvolaní predsedu ÚVO rozhoduje NR SR na návrh vlády SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva NRSR."
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,25 b
O odvolaní člena rady ÚVO rozhoduje výlučne vláda SR. Podľa §145 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1-3 (1) Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí a) uplynutím funkčného obdobia, b) vzdaním sa funkcie, c) odvolaním z funkcie, d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. (2) Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady menovaný vládou vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady. (3) Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak a) bol právoplatne odsúdený za 1. úmyselný trestný čin, 2. trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo 3. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na jednom rokovaní rady počas štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. § 143 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). […] § 141 ods. 1 - 2 zákona č. 343/2015 Z. z. (1) Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane. (2) Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone. Pôsobnosť úradu: Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z..
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie predsedu ÚVO stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z. z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
ÚVO patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy. § 21 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Ostatné ústredné orgány štátnej správy V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: a) Úrad vlády Slovenskej republiky, b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, c) Štatistický úrad Slovenskej republiky, d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, g) Úrad pre verejné obstarávanie, h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, j) Národný bezpečnostný úrad.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
V odvolacích konaniach ÚVO rozhoduje rada ÚVO. § 177 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Podľa §178 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok. Ods. 4: Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Rozpočet ÚVO tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, i) Slovenskej akadémie vied, j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, l) Slovenskej informačnej služby, m) Všeobecnej pokladničnej správy, n) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy ÚVO neslúžia na úhradu výdavkov ÚVO.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Vláda SR schvaľuje štatút ÚVO. § 39 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z Vláda schvaľuje a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
0 b / 1 b
Podpredsedov ÚVO vymenúva vláda SR na návrh predsedu ÚVO. Kompetencie predsedu v tomto prípade nepovažujeme za dostatočné. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Generálneho tajomníka služobného úradu vymenúva vláda SR na návrh predsedu ÚVO. Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšší vedúci zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom ÚVO okrem predsedu. § 17 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. Generálnym tajomníkom je služobne najvyšší vedúci zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom v príslušnom služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. § 18 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
IV. Platy
55 %
4,37 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 899 €
0,62 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu ÚVO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 894 €
0,48 b / 0,75 b
Priemerný plat podpredsedu ÚVO a generálnej tajomníčky služobného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
1 000 €
0,28 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady ÚVO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 253 €
1,19 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚVO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk) Údaje neboli a rok 2020 sprístupnené.
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
1,8 b / 3 b
ÚVO zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov, členov rady aj zamestnancov. (0.9+0.45+0.45=1.8)/1.8 ÚVO odmietol sprístupniť údaje o platoch zamestnmancov. 0/1.2
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
60 %
3,63 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania zverejňuje podľa zákona Úrad vlády SR. § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane.
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Kandidáti na predsedu ÚVO museli byť občanmi SR. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21879/1
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 31.05.2017 do 31.07.2020. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva na podávanie prihlášok kandidátov obsahovala povinnosť predložiť koncepciu riadenia a rozvoju. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Miroslav.Hlivak Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Súčasťou výzvy na prihlásenie kandidátov bolo predloženie výpisu z registra trestov. Zákon neustanovuje podmienku bezúhonnosti. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre predsedu ÚVO nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie kandidátov obsahovala podmienku najmenej päťročnej praxe vo verejnom obstarávaní. Kritériá praxe pre predsedu ÚVO nie sú zákonom stanovené. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie kandidátov prebiehalo na rokovaní vlády SR. Verejné vypočutie organizované vládou SR je zákonnou súčasťou výberového procesu na post predsedu ÚVO. https://www.teraz.sk/video/nazivo-verejne-vypocutie-kandidatov/261460-clanok.html Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods 1. "Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov"
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Vláda SR zverejnila zoznam kandidátov spolu s ich životopismi. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22268/1 https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22317/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo. https://www.teraz.sk/slovensko/nazivo-od-900-verejne-vypocutie-kan/277756-clanok.html
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný. https://www.teraz.sk/slovensko/nazivo-od-900-verejne-vypocutie-kan/277756-clanok.html
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://www.teraz.sk/slovensko/nazivo-od-900-verejne-vypocutie-kan/277756-clanok.html
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,13 b / 0,13 b
Vláda SR zastávala úlohu komisie. Jej zloženie je zverejnené. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21879/1
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Vláda SR zastávala úlohu komisie. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21879/1
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe predsedu ÚVO bolo hlasovanie v NR SR tajné. https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/informacia_denne_rokovanie_vysledok&MasterID=1486&CisObdobia=7&CisSchodze=&CPT=&Text=&DatumOd=2017-9-13 0:0:0&DatumDo=2017-9-13 23:59:59&Fulltext=False&ShowCriteria=False