Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

+Vedúca osoba
Renáta Bláhová
predseda
od 29.4.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2004

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.

+Adresa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
tel.: +421 2 20856 111
e-mail: sekretariat_PU@udzs-sk.sk
http://www.udzs-sk.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 438 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 473 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 29.4.2021
Renáta Bláhová
do 22.10.2019
vzdanie sa funkcie
od 29.4.2016
Tomáš Haško
do 30.4.2016
vzdanie sa funkcie
od 1.8.2012
Monika Pažinková
do 31.7.2012
vzdanie sa funkcie
od 28.8.2010
Ján Gajdoš
do 27.8.2010
odvolanie z funkcie
od 25.1.2007
Richard Demovič
do 24.1.2007
odvolanie z funkcie
od 1.4.2005
Ján Gajdoš
do 31.3.2005
vzdanie sa funkcie
od 1.11.2004
Alexandra Novotná
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
59 %
17,1 b / 29 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
61 %
6,67 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods. 1 "Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu." Podľa §18 Zákona č-136/2001 Z.z. ods.1 až 5 "Zriaďuje sa Rada úradu (ďalej len „rada“). Rada rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.22) Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady." (2) Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi rady patrí za výkon funkcie člena rady odmena. Výšku odmeny a podrobnosti o odmeňovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. (3) Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. (4) Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich. (5) Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia."
1. Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády."
1. Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z.ods.6 "Členmi dozornej rady nesmú byť ani predseda úradu, členovia správnej rady a zamestnanci úradu."
1. Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.6 "Členmi dozornej rady nesmú byť ani predseda úradu, členovia správnej rady a zamestnanci úradu."
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
2. K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,12 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 0,75 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu."
4. Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Členov dozornej rady volí a odvoláva Národnárada Slovenskej republiky na návrh vlády."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,75 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu."
5. Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Členov dozornej rady volí a odvoláva Národnárada Slovenskej republiky na návrh vlády."
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.4 "Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43) c) má najmenej sedemročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, d) je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a), e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky."
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.4 "Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43) c) má najmenej sedemročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, d) je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a), e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky."
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Predseda - Tomáš Haško http://www.udzs-sk.sk/predstavitelia-uradu Predseda Dozornej rady - Jozef Korček https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=453167 Podpredsedníčka Dozornej rady - Iveta Pospíšilová https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=432778 Členka Dozornej rady - Éva Hortai https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=453167 Člen Dozornej rady - Juraj Váňa https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=466569
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
25 %
1 b / 4 b
1.1 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
0,75 b / 2,25 b
Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.10 "Predsedu úradu odvolá vláda z jeho funkcie a) ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, b) ak bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, c) ak začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu, alebo nesplnil povinnosť podľa odseku 8, d) ak úrad neplní úlohy podľa tohto zákona, e) z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie, f) ak kontrolný orgán zistil, že úrad v určenej lehote nesplnil opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených činnosťou tohto kontrolného orgánu"
1. Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0 b / 0,75 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.9 "Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9, na návrh vlády."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,75 b
2. Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0,25 b / 0,25 b
Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.9 "Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9, na návrh vlády."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
78 %
7 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa § 18 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 23 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.1 "e) rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte pre rok 2018 Podľa § 28 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.4 Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad bez zbytočného odkladu predkladá vláde a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín,30) a zabezpečí jeho uverejnenie vo Vestníku úradu.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Podľa § 28 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.6 "Príjmami úradu sú a) príspevky zdravotných poisťovní na činnosť úradu (§ 30), b) úroky z omeškania (§ 30 ods. 4), c) úhrady za činnosť úradu (§ 31 a 32), d) úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu,65) e) úroky z peňažných prostriedkov na účtoch úradu, f) iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, g) zisk z predchádzajúcich účtovných období, h) úhrady zo štátneho rozpočtu súvisiace so zavádzaním centra pre klasifikačný systém."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa § 25 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.1 "Správna rada schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa § 23 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.1 "d)vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou 1. zástupcu predsedu úradu, 2. riaditeľa pobočky úradu,"
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Organizačný poriadok 03/5/2013 Čl.2 Predseda úradu h) vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou zástupcu predsedu úradu a riaditeľov pobočiek úradu, i) vymenúva a odvoláva riaditeľov sekcií, odborov v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu, riaditeľov odborov v rámci sekcie a vedúcich oddelení,
IV. Platy
49 %
2,43 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 438 €
0,84 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
3 549 €
0,39 b / 0,75 b
Priemerný plat zástupcu predsedu úradu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1. Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
1 388 €
0,41 b / 0,75 b
Priemerný plat člena správnej a dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 473 €
0,79 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)