Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

+Vedúca osoba
Andrej Juris
predseda
od 9.7.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2001

Úrad, ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Musí pritom dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad musí preto vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal alebo inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.

+Adresa
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
820 07 Bratislava
tel.: +421 2 58100 411
e-mail: urso@urso.gov.sk
http://www.urso.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 078 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 076 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 9.7.2020
Andrej Juris
do 8.7.2020
odvolanie z funkcie
od 25.7.2017
Ľubomír Jahnátek
do 8.2.2017
vzdanie sa funkcie
od 23.5.2007
Jozef Holjenčík
do 23.5.2007
odvolanie z funkcie
od 17.10.2005
Karol Dvorák
do 17.10.2005
uplynutie funkčného obdobia
od 3.12.2002
Ján Matuský
do 3.12.2002
uplynutie funkčného obdobia
od 17.10.2001
Peter Čarakčiev
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
56 %
19,6 b / 35 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
62 %
6,87 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je predseda ÚRSO, Rada zároveň zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie. Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky". Podľa § 6 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.1-2. "(1) Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. (2) Rada má šesť členov. Činnosť rady riadi jej predseda, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Predsedu rady zastupuje počas jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, podpredseda rady v celom rozsahu jeho práv a povinností."
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
0,33 b / 0,33 b
Na výbere členov rady sa nepodieľa predseda ÚRSO. Členovia sú menovaní prezidentom SR na návrh NR SR (traja) a vlády SR (traja). Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády."
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Predseda ÚRSO nemôže byť súčasne členom rady. Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 2 "Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.9) Ustanovenia osobitného predpisu9) o platových náležitostiach sa na plat predsedu úradu a plat podpredsedov úradu nepoužijú. § 7 250/2012 ods. 5 Člen rady nesmie a) byť zamestnancom úradu"
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,33 b / 0,33 b
Členovia rady nemôžu byť zamestnanci ÚRSO. Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 5 "Člen rady nesmie a) byť zamestnancom úrad"
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚRSO. Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky". Podľa § 6 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.1-2. "(1) Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. (2) Rada má šesť členov. Činnosť rady riadi jej predseda, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Predsedu rady zastupuje počas jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, podpredseda rady v celom rozsahu jeho práv a povinností."
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0,13 b / 0,13 b
Jedna tretina regulačnej rady ÚRSO sa obnovuje každé dva roky § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol dodržaný odsek 3. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od zániku členstva podľa odseku 16. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚRSO. Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky".
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Predsedu ÚRSO vymenúva vláda SR. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady."
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Troch členov regulačnej rady ÚRSO vymenúva prezident SR na návrh vlády SR. Troch členov regulačnej rady ÚRSO vymenúva prezident SR na návrh NR SR. Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,75 b
Predsedu ÚRSO vymenúva vláda SR. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods.1. "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady."
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Troch členov regulačnej rady ÚRSO vymenúva prezident SR na návrh vlády SR. Troch členov regulačnej rady ÚRSO vymenúva prezident SR na návrh NR SR. Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 1 b
Politická príslušnosť predsedu ÚRSO nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu a podpredsedu ÚRSO a pre členov regulačnej rady ÚRSO platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚRSO je 6 rokov. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3. "Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu ÚRSO zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods.3. "Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu ÚRSO nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu ÚRSO Andreja Jurisa je zverejnený na webovom sídle ÚRSO. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopisy podpredsedov ÚRSO Szabolcsa Hodosyho a Martina Horvátha sú zverejnené na webovom sídle ÚRSO. Hodnotenie: 0.25/0.25 Životopisy predsedu regulačnej rady ÚRSO Jána Ďuriša, podpredsedu regulačnej rady ÚRSO Milana Krajčoviča a členov regulačnej rady ÚRSO Sylvia Beňovej, Juraja Doležala a Miroslava Dudláka sú zverejnené na webovom sídle ÚRSO. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predseda ÚRSO - Andrej Juris: http://www.urso.gov.sk/?q=content/Vedenie%20%C3%BAradu&language=sk Podpredseda ÚRSO - Szabolcs Hodosy: http://www.urso.gov.sk/?q=content/Vedenie%20%C3%BAradu&language=sk Podpredseda ÚRSO - Martin Horváth: http://www.urso.gov.sk/?q=content/Vedenie%20%C3%BAradu&language=sk Predseda regulačnej rady ÚRSO - Ján Ďuriš: http://www.urso.gov.sk/?q=content/%C3%BArad-regula%C4%8Dn%C3%A1-rada&language=sk Podpredseda regulačnej rady ÚRSO - Milan Krajčovič: http://www.urso.gov.sk/?q=content/%C3%BArad-regula%C4%8Dn%C3%A1-rada&language=sk Členka regulačnej rady ÚRSO - Sylvia Beňová: http://www.urso.gov.sk/?q=content/%C3%BArad-regula%C4%8Dn%C3%A1-rada&language=sk Člen regulačnej rady ÚRSO - Juraj Doležal: http://www.urso.gov.sk/?q=content/%C3%BArad-regula%C4%8Dn%C3%A1-rada&language=sk Člen regulačnej rady ÚRSO - Miroslav Dudlák: http://www.urso.gov.sk/?q=content/%C3%BArad-regula%C4%8Dn%C3%A1-rada&language=sk
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Predseda ÚRSO Andrej Juris nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.5/0.5 Predsedovia ÚRSO Szabolcs Hodosy ani Martin Horváth neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Predseda regulačnej rady ÚRSO Ján Ďuriš, podpredseda regulačnej rady ÚRSO Milan Krajčovič, ani členovia regulačnej rady Sylvia Beňová, Juraj Doležal a Miroslav Dudlák neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
38 %
1,5 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
0,75 b / 0,75 b
Odvolanie člena regulačnej rady ÚRSO je možné len z dôvodov ustanovených v zákone. Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 18 "Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, c) prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10, d) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, e) konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11."
1.1 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia
0,75 b / 2,25 b
Dôvody na odvolanie predsedu ÚRSO sú ustanovené v zákone. Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.10. "Vláda odvolá predsedu úradu z funkcie, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, c) predseda úradu 1. sa stal členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov, 2. začal podnikať v sieťových odvetviach, 3. začal vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkciu alebo členstvo v orgáne územnej samosprávy, 4. má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, d) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je predseda úradu dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, e) konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 7. (7) Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb. Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak jemu blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,75 b
O odvolaní predsedu ÚRSO rozhoduje výlučne vláda SR. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods.1. "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady."
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,25 b
O odvolaní člena regulačnej rady ÚRSO rozhoduje výlučne prezident SR. Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.18 “Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak a)bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b)bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, c)prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10, d)nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, e)konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.”
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
56 %
5 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚRSO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone. Pôsobnosť úradu: Zákon č. 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚRSO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚRSO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predsedu ÚRSO nevolí NR SR. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚRSO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚRSO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚRSO nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa §4 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.2. "Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
V odvolacích konaniach ÚRSO rozhoduje regulačná rada ÚRSO. Podľa § 6 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3. "Rada f) rozhoduje v odvolacom konaní okrem rozhodnutí o uložení pokuty."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Rozpočet ÚRSO tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, h) Slovenskej akadémie vied, i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, j) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, k) Slovenskej informačnej služby, l) Všeobecnej pokladničnej správy, m) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy ÚRSO neslúžia na úhradu výdavkov ÚRSO. Podľa §36 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.10. "Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu"
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Predseda ÚRSO schvaľuje organizačný poriadok ÚRSO. § 5 ods. 6 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. Predseda úradu g) vydáva organizačný poriadok úradu,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Podpredsedov ÚRSO vymenúva vláda SR na návrh predsedu ÚRSO. Kompetencie predsedu v tomto prípade nepovažujeme za dostatočné. Podľa §5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 1 "Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Predseda ÚRSO je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu, ktorý zodpovedá za štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy upravujúce služobný pomer. Čl. 7 organizačný poriadok "9. Predseda ďalej a)vykonáva pôsobnosť generálneho tajomníka služobného úradu podľa zákona č. 55/2017 Z. z."
IV. Platy
72 %
3,6 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
6 078 €
0,82 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu ÚRSO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 267 €
0,52 b / 0,75 b
Priemerný plat podpredsedov ÚRSO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
4 054 €
0,75 b / 0,75 b
Členovia rady bez predsedu a podpredsedu
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 076 €
1,5 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚRSO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
V. Výberové konanie
44 %
2,63 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania. https://www.mhsr.sk/uploads/files/4bKm2UoX.pdf
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. https://www.mhsr.sk/uploads/files/4bKm2UoX.pdf
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Podmienkou kandidatúry je slovenské občianstvo. https://www.mhsr.sk/uploads/files/4bKm2UoX.pdf
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. https://www.mhsr.sk/uploads/files/4bKm2UoX.pdf
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 12.06.2020 do 19.6.2020. https://www.mhsr.sk/press/verejna-diskusia-s-kandidatmi-na-post-sefa-urso-bude-24-juna https://www.economy.gov.sk/uploads/files/BBIDtxSj.pdf
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti pri uchádzaní sa o funkciu na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR predkladali životopis. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške životopis. https://www.mhsr.sk/uploads/files/4bKm2UoX.pdf
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list. Výzva pre uchádzačov takúto požiadavku neobsahovala.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia. Výzva pre uchádzačov takúto požiadavku neobsahovala.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda ÚRSO je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 5 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7. § 7 ods. 7 písm. c zákona č. 553/2002 Z. z. Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady: c) bezúhonnosť.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚRSO môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 5 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7. § 7 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady: a) technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) bezúhonnosť.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva na prihlásenie kandidátov neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka. https://www.mhsr.sk/uploads/files/4bKm2UoX.pdf
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚRSO môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a najmenej desaťročnou odbornou praxou, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej sedemročnou praxou, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. § 5 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7. § 7 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady: a) technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) bezúhonnosť.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie kandidátov prebiehalo vo Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu ÚRSO nevyžaduje. https://www.energie-portal.sk/Dokument/verejne-vypocutie-kandidatov-na-predsedu-urso-foto-106202.aspx
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov spolu s ich životopismi nebol zverejnený. https://energoklub.sk/sk/clanky/pozrite-si-cely-zoznam-zaujemcov-o-post-sefa-urso/
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie nebolo vysielané naživo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Z verejného vypočutia nie je dostupný záznam.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55358
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,13 b
Komisia pre energetiku pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti zastával úlohu komisie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55358
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,13 b / 0,13 b
Komisia pre energetiku pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti zastával úlohu komisie. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých inštitúcií. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55358
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predsedu ÚRSO nevolí NR SR.