Úrad na ochranu osobných údajov

+Vedúca osoba
momentálne bez vedúcej osoby
+Základné informácie

Rok vzniku: 2002

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

+Adresa
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava
tel.: +421 2 32313 214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 7 454 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 814 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
do 28.4.2020
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 2.1.2016
Soňa Pőtheová
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.