Súdna rada

+Vedúca osoba
Ján Mazák
od 23.4.2020
+Základné informácie

Rok vzniku: 2001

Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej legitimity. Medzi jej hlavné kompetencie podľa ústavy patrí: zabezpečovanie úloh verejnej kontroly súdnictva, predkladanie prezidentovi Slovenskej republiky návrh kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov, rozhodovať o pridelení a preložení sudcov. Súdna rada sa taktiež vyjadruje k návrhu rozpočtu súdov.

+Adresa
Súdna rada
Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava
tel.: +421 2 21028 177
e-mail: tlacove@sudnarada.gov.sk
http://www.sudnarada.gov.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 723 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 539 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 23.4.2020
Ján Mazák
do 22.4.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 11.7.2017
Lenka Praženková
do 29.6.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 16.9.2014
Jana Bajánková
do 23.6.2014
uplynutie funkčného obdobia
od 23.6.2009
Štefan Harabin
do 7.10.2008
uplynutie funkčného obdobia
od 7.10.2003
Milan Karabín
do 11.2.2003
uplynutie funkčného obdobia
od 1.7.2001
Štefan Harabin
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
62 %
14,2 b / 23 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
57 %
5,17 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
1 b / 1 b
Podľa § 3 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0,5 b / 0,5 b
Podľa čl. 141a Ústavy SR č. 460/1992 ods.1. "Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) deviati sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky, b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa čl. 141a Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) deviati sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky, b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 141a Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) deviati sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky, b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 3 Zkona č.185/2002 Z.z. ods.2 "Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom."
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 3 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods.2 "Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom."
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa čl. 141a Ústavy SR 460/1992 ods.4 "Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. Tú istú osobu možno zvoliť za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa čl. 141a Ústavy SR 460/1992 ods.4 "Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. Tú istú osobu možno zvoliť za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
0 %
0 b / 1 b
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita
88 %
7 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
1 b / 1 b
Podľa § 3 a Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia."
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa čl. 141 Ústavy SR 460/1992 ods. 1-2 "(1) V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. (2) Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov."
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 3a Zákona č. 185/2002 Z.z. "Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada a) sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky, b) vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, c) prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, d) zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu, e) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom."
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa § 9 Zákona č. 523/2004 Z.z. ods.1,4 "(1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. (4) Správca kapitoly podľa odseku 1 je povinný a) vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly vrátane návrhov zámerov a cieľov programov a finančných vzťahov k štátnym fondom, ktoré spravuje, koordinovať účasť riadených rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a ním spravovaných štátnych fondov na zostavení tohto návrhu; návrh výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom prerokúva s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov a návrh rozpočtu kapitoly predkladá ministerstvu financií v ním určenom rozsahu a termíne, ak osobitný zákon neustanovuje inak, b) vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte a predkladať ho v termíne určenom na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy príslušnému orgánu národnej rady; to neplatí pre správcu kapitoly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, §9 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Organizačný poriadok Kancelária súdnej rady je právnickou osobou, zriadená zákonom. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kancelária súdnej rady má sídlo v mieste sídla súdnej rady. Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Najvyšší súd Slovenskej republiky."
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa § 9 Zákona č. 523/2004 Z.z. ods.1,4 "(1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. (4) Správca kapitoly podľa odseku 1 je povinný a) vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly vrátane návrhov zámerov a cieľov programov a finančných vzťahov k štátnym fondom, ktoré spravuje, koordinovať účasť riadených rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a ním spravovaných štátnych fondov na zostavení tohto návrhu; návrh výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom prerokúva s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov a návrh rozpočtu kapitoly predkladá ministerstvu financií v ním určenom rozsahu a termíne, ak osobitný zákon neustanovuje inak, b) vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte a predkladať ho v termíne určenom na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy príslušnému orgánu národnej rady; to neplatí pre správcu kapitoly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,"
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa § 4 a Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Ďalšia pôsobnosť súdnej rady Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí b) schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,"
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
1 b / 1 b
Podľa § 4a Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej traja členovia súdnej rady. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou." Podľa § 5 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Súdna rada si volí zo svojich členov podpredsedu súdnej rady. Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej rady môže podať každý člen súdnej rady."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa § 9 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods.1-2 "(1) Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady vykonáva Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“). (2) Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie súdnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdnej rady, ktorému zodpovedá za jej činnosť."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
41 %
2,07 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
6 723 €
1,45 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
0 €
0 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 539 €
0,62 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017