Štatistický úrad

+Vedúca osoba
Alexander Ballek
predseda
od 24.11.2016
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Okrem úloh štátnej štatistiky plní ŠÚ SR špecifické úlohy v oblasti prípravy volieb a referend a spracovaní ich výsledkov.

+Adresa
Štatistický úrad
Miletičova 3
824 67 Bratislava
tel.: +421 2 50236 341
e-mail: info@statistics.sk
https://slovak.statistics.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 210 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 131 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 24.11.2016
Alexander Ballek
do 19.10.2016
vzdanie sa funkcie
od 16.2.2007
Ľudmila Benkovičová
do 10.1.2007
uplynutie funkčného obdobia
od 27.1.1999
Peter Mach
do 26.1.1999
odvolanie z funkcie
od 9.4.1994
Štefan Condík
do 8.4.1994
odvolanie z funkcie
od 8.2.1990
Rudolf Krč
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
42 %
12,3 b / 29 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
59 %
6,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 540/2001 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov."
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0 b / 0,33 b
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0 b / 0,33 b
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 540/2001 Z.z. ods.2 "Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa §6 Zákona č. 540/2001 Z.z. ods.4 "Tú istú osobu možno vymenovať za predsedu úradu najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Predseda - Alexander Ballek https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/structure/president/!ut/p/z1/pZFBD4IwDIV_0gobbB43JWOEiEwJ0IvhREgUPRh_v2BMDBqGib01fV_70keQVAT75t61za279M1p6GsMjzk3QilPQhZrAMOTPbOC-xkLSTkViK2NwBzkTtuEecACgtPxRg18ynNhFM2U_81_CnD-PkT0xa-1jBlPAUSqAzAyLuwqpxQkdfFv_zBTEn7jHQb_4UcBuu2VBJ8S1weWduBSSLiUwvVcjFVBZ9oHUmBa9w!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBME9IRzAwSTdKUzRSODcyTzgz/ Podpredseda - František Bernadič https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/structure/vice.president/!ut/p/z1/pZFBDoIwEEXPwgk60ELrslUCJUSkSsDZGFaERNGF8fwCiTFoKCbOrul7_TMdgqQi2NWPtqnv7bWrz_35iMEp51oo5UrI4ghA82TPjOBeJigpp4DYmhD0Qe4ikzAXmE9wer1RvZ_yXGhFM-V9-58AzudD-MpfRzJmPAUQaeSDlnFhVjmlIKnNf_cPMyXhN9_SoM1ngd0fgH_yBwDt45UER8T2g0tv4NKScWmLt0sxVgWtbqTjPAFebFyp/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBME9IRzAwSTdKUzRSODcyTzQ2/
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
75 %
3 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
3 b / 3 b
Podľa § 7 Zákona č. 540/2001 Z.z. ods. 2 "Prezident Slovenskej republiky predsedu úradu odvolá [§ 7 ods. 1 písm. c)], len ak a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie alebo neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie do troch mesiacov od začatia výkonu funkcie podľa § 6, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
Podľa § 21 Zákona č. 575/2001 Z.z. "Ostatné ústredné orgány štátnej správy c) Štatistický úrad Slovenskej republiky,"
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
Podľa § 32 Zákona č. 540/2001 Z.z. "Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9) správny poriadok" Podľa § 58 Zákona č. 71/1967 Z.z. ods.1-3 "(1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. (2) O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby rozhoduje útvar ustanovený zákonom, a ak ho zákon neustanovuje, útvar určený jej štatútom; ak taký útvar nie je, rozhoduje orgán, ktorý ju zriadil alebo založil. (3) Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 1 a 2, rozhoduje vedúci správneho orgánu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte pre rok 2018
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa § 32 Zákona č. 540/2001 Z.z. ods.6 "Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu "
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Podľa §39 Zákona č. 575/2001 Z.z. ods.2 "Vláda schvaľuje a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti, b) limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, c) zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 540/2001 Z.z. ods.3 "Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Podľa § 18 Zákona č. 55/2017 Z.z. "Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy" Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 "Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu"
IV. Platy
16 %
0,8 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
3 210 €
0,28 b / 2 b
Priemerný plat predsedu Štatistického úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
3 559 €
0,52 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedu a generálneho tajomníka služobného úradu Štatistického úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 131 €
0 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Štatistického úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)