Správa štátnych hmotných rezerv

+Vedúca osoba
Ján Rudolf
predseda
od 14.5.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Správa štátnych rezerv je služobným úradom, ktorý zabezpečuje tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv, vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv, rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv a ich skladovanie, pripravenosť štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele, koordináciu činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv, styk so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv, poskytovanie odborných služieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich s činnosťou a odborným zameraním Správy rezerv pod podmienkou, že sa tým neohrozí jej základné poslanie, plnenie zakladateľských funkcií voči právnickým osobám zabezpečujúcim úlohy v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktorých zakladateľom je Správa rezerv, analytickú a operatívnu evidenciu zásob štátnych hmotných rezerv, zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv, ostatné činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh vymedzených zákonom oštátnych hmotných rezervách a súvisiacimi predpismi. Správa rezerv zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku núdzových zásob ropy, vykonáva kontrolu plnenia povinností právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ochraňujú, resp. udržujú štátne hmotné rezervy. Správa rezerv zabezpečuje rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv z hľadiska strategických záujmov Slovenskej republiky.

+Adresa
Správa štátnych hmotných rezerv
Pražská 29
811 04 Bratislava
tel.: +421 2 57278 452
e-mail: info@reserves.gov.sk
http://www.reserves.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 437 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 016 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 14.5.2020
Ján Rudolf
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.