Správa štátnych hmotných rezerv

+Vedúca osoba
Ján Rudolf
predseda
od 14.5.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Správa štátnych rezerv je služobným úradom, ktorý zabezpečuje tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv, vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv, rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv a ich skladovanie, pripravenosť štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele, koordináciu činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv, styk so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv, poskytovanie odborných služieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich s činnosťou a odborným zameraním Správy rezerv pod podmienkou, že sa tým neohrozí jej základné poslanie, plnenie zakladateľských funkcií voči právnickým osobám zabezpečujúcim úlohy v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktorých zakladateľom je Správa rezerv, analytickú a operatívnu evidenciu zásob štátnych hmotných rezerv, zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv, ostatné činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh vymedzených zákonom oštátnych hmotných rezervách a súvisiacimi predpismi. Správa rezerv zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku núdzových zásob ropy, vykonáva kontrolu plnenia povinností právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ochraňujú, resp. udržujú štátne hmotné rezervy. Správa rezerv zabezpečuje rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv z hľadiska strategických záujmov Slovenskej republiky.

+Adresa
Správa štátnych hmotných rezerv
Pražská 29
811 04 Bratislava
tel.: +421 2 57278 452
e-mail: info@reserves.gov.sk
http://www.reserves.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 437 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 016 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 14.5.2020
Ján Rudolf
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
34 %
12,8 b / 38 b
Dostatočné
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
36 %
4 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - predsedu SŠHR. §22 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. §21 zákona č. 575/2001 Z. z. V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - predsedu SŠHR. Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zo 7.júla 2016 Čl. 6 ods. 1 Na čele Správy rezerv je predseda (ďalej len „predseda“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - predsedu SŠHR. Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zo 7.júla 2016 Čl. 6 ods. 1 Na čele Správy rezerv je predseda (ďalej len „predseda“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. https://www.reserves.gov.sk/index.php/cinnost/statut/
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predsedu SŠHR vymenúva vláda SR. §22 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. §21 zákona č. 575/2001 Z. z. V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Predsedu SŠHR vymenúva vláda SR. §22 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. §21 zákona č. 575/2001 Z. z. V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 1 b
Politická príslušnosť predsedu SŠHR nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu SŠHR ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu SŠHR nie je časovo obmedzené.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Pre predsedu SŠHR neplatí žiadne obmedzenie opakovaného zvolenia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu SŠHR nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu SŠHR Jána Rudolfa je zverejnený na webovom sídle SŠHR. Hodnotenie: 0.75/0.75 Životopis podpredsedníčky SŠHR Silvie Zarembovej bol zverejnený. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predseda SŠHR - Ján Rudolf: https://www.reserves.gov.sk/index.php/o-nas/organizacia/predseda/# Podpredseda SŠHR - Silvia Zarembová: https://www.reserves.gov.sk/index.php/o-nas/organizacia/podpredseda/ Generálna tajomníčka služobného úradu SŠHR - Alexandra Velická: https://www.reserves.gov.sk/index.php/o-nas/organizacia/generalny-tajomnik-sluzobneho-uradu/
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Predseda SŠHR Ján Rudolf nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Podpredsedníčka SŠHR Silvia Zarembová nebola podľa našich zistení politicky aktívna dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
0 %
0 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0 b / 3 b
Zákon nedefinuje dôvody odvolania z funkcie. Je možné odvolať predsedu bez udania dôvodu.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní predsedu SŠHR rozhoduje výlučne vláda SR. §22 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. §21 zákona č. 575/2001 Z. z. V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
SŠHR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
SŠHR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
SŠHR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predsedu SŠHR nevolí NR SR. §22 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. §21 zákona č. 575/2001 Z. z. V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
SŠHR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
SŠHR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
SŠHR patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy. § 21 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Ostatné ústredné orgány štátnej správy V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: a) Úrad vlády Slovenskej republiky, b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, c) Štatistický úrad Slovenskej republiky, d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, g) Úrad pre verejné obstarávanie, h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, j) Národný bezpečnostný úrad.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
V odvolacích konaniach rozhoduje predseda SŠHR. § 30 ods. 1 zákona č. 372/2012 Z. z. Správa rezerv uloží podnikateľovi pokutu […] § 30 ods. 4 zákona č. 372/2012 Z. z. (4) Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.23) § 58 zákona č. 71/1967 Zb. (1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. (2) O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby rozhoduje útvar ustanovený zákonom, a ak ho zákon neustanovuje, útvar určený jej štatútom; ak taký útvar nie je, rozhoduje orgán, ktorý ju zriadil alebo založil. (3) Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 1 a 2, rozhoduje vedúci správneho orgánu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Rozpočet SŠHR tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, i) Slovenskej akadémie vied, j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, l) Slovenskej informačnej služby, m) Všeobecnej pokladničnej správy, n) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Príloha č. 2 k zákonu č. 468/2019 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/468/20200805_5254245-4.pdf
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Rozpočet SŠHR nie je tvorený z iných významných zdrojov. § 27 ods. 3 zákona č. 372/2012 Z. z. Výdavkom bežných účtov sú platby za nákup štátnych hmotných rezerv pri vykonávaní ich obmien, zámien, tvorby, dopĺňaní a pôžičiek. Zostatky na týchto účtoch koncom roka neprepadajú, prechádzajú do nasledujúceho roka. V prípade nedostatku zdrojov zo štátneho rozpočtu možno prostriedky týchto účtov použiť na financovanie štátnych hmotných rezerv.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Vláda SR schvaľuje štatút SŠHR. § 39 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z Vláda schvaľuje a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
0 b / 1 b
Podpredsedu SŠHR vymenúva vláda SR na návrh predsedu SŠHR. Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zo 7.júla 2016 Čl. 6 ods. 2 Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda Správy rezerv (ďalej len „podpredseda“). Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu. Ak na Správe rezerv pôsobí viac ako jeden podpredseda, predseda určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia zastupujú.
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Vedúceho služobného úradu SŠHR vymenúva vláda SR na návrh predsedu SŠHR. Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zo 7.júla 2016 Čl. 6 ods. 1 Vedúci služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim zamestnancom v služobnom úrade, ktorým je Správa rezerv; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade. Vedúci služobného úradu plní úlohy spojené s riadením a kontrolou štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov, s organizačným zabezpečením činnosti Správy rezerv a iné úlohy, ktoré mu uloží predseda. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu.
IV. Platy
72 %
5,8 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
6 437 €
1,1 b / 2 b
Priemerný plat predsedu SŠHR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
6 931 €
0,76 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedníčky SŠHR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 016 €
0,94 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca SŠHR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
3 b / 3 b
SŠHR zverejnila výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
17 %
1 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti predkladajú životopis. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24856/1
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda SŠHR je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Jan.Rudolf Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje podmienku bezúhonnosti.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre predsedu SŠHR nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe pre predsedu SŠHR nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu SŠHR nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predsedu SŠHR nevolí NR SR.