Rada pre vysielanie a retransmisiu

+Vedúca osoba
Marta Danielová
predseda
od 9.11.2016
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

+Adresa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 20906 500
e-mail: office@rvr.sk
http://www.rvr.sk/sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 2 783 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 535 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 9.11.2016
Marta Danielová
do 8.11.2016
vzdanie sa funkcie
od 17.2.2011
Miloš Mistrík
do 16.2.2011
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 14.1.2009
Miloš Mistrík
do 13.1.2009
uplynutie funkčného obdobia
od 4.3.2003
Valéra Agócs
do 16.12.2002
uplynutie funkčného obdobia
od 1.3.2001
Peter Kováč
do 26.1.2001
uplynutie funkčného obdobia
od 7.2.1995
Peter Juráš
do 15.12.1994
odvolanie z funkcie
od 6.10.1992
Emília Boldišová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
49 %
12,6 b / 26 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
65 %
5,83 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0,5 b / 0,5 b
Podľa §8 Zákona č. 308/2000 ods.2. "Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky".
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 a 2 "(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada. (2) Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0 b / 0,33 b
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0 b / 0,33 b
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 "Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,"
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 1 "Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 308/2000 ods. 1 "Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
25 %
1 b / 4 b
1.1 Odvolanie je možné v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia
1 b / 3 b
Podľa §9 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo e) koná v rozpore so štatútom rady."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
Podľa §9 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo e) koná v rozpore so štatútom rady."
III. Suverenita
63 %
5 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 1 b
Podľa § 4 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 až 4 Poslanie a postavenie rady (1) Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. (2) Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. (3) Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.7) (4) Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „kancelária“).
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa § 4 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 "Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi."
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 49 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.9 "Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku"
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte pre rok 2018 Podľa §4 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods 3 Rada je povinná navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Podľa §12 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 "Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom.19) Rozpočet rady po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady schvaľuje národná rada."
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa §67 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.17 "Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu."
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Podľa §5 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 3 "Rada je povinná predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,"
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 "Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §13 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1-5. "Kancelária (1) Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária. (2) Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada. (3) Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu. (4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.20) (5) Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
16 %
0,79 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
2 783 €
0,01 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
1 287 €
0,17 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 535 €
0,61 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017