Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

+Vedúca osoba
Ján Tóth
predseda
od 18.9.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2012

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre národnú radu.

+Adresa
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
tel.: +421 2 57874 959
e-mail: sekretariat@rrz.sk
https://www.rozpoctovarada.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: neuvedený
Priemerná mzda zamestnancov: 2 708 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 18.9.2020
Ján Tóth
do 17.9.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 27.6.2012
Ivan Šramko
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
82 %
20,5 b / 25 b
Vynikajúce
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
89 %
8 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 ods. 2 "Rada má troch členov. Členmi rady sú predseda a dvaja ďalší členovia".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0,5 b / 0,5 b
Podľa čl. 10 Ústavného zákona č. 493/2011 sú členovia RRZ obsadzovaní postupne.
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0,5 b / 0,5 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 ods. 2 "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 493/2011 Ústavného zákona ods. 2. "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa Čl. 3 493/2011 (2) Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa.
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.4 "Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a"
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.4 "Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie."
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.4 "Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou v politickej strane alebo politickom hnutí, s funkciou štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti, s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, člena Európskej komisie, starostu obce, primátora mesta, predsedu vyššieho územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska."
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011ods. 4 Nezlučiteľnosť funkcie člena rady s funkciou člena vlády trvá ešte do troch rokov po zániku funkcie člena rady podľa odseku 5 písm. a) až c).
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.3 "Funkčné obdobie členov rady je sedemročné; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5. Ak funkcia člena rady zanikla podľa odseku 5 písm. a), c) a d), najneskôr do jedného mesiaca od vzniku skutočnosti, ktorá má za následok zánik funkcie člena rady sú subjekty, oprávnené navrhovať príslušného člena rady, povinné predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady. Ak funkcia člena rady zaniká podľa odseku 5 písm. b), subjekty oprávnené navrhovať príslušného člena rady sú povinné, do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady, predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady. Členstvo v rade je nezastupiteľné. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 "Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz. "
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnosti
3 b / 3 b
Podľa čl. 3 Ústavneho zákona 493/2011 ods.6 "Člena rady možno odvolať z funkcie len vtedy, ak bol člen rady právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo ak člen rady nie je schopný šesť mesiacov vykonávať svoju funkciu."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.2 "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
III. Suverenita
71 %
5 b / 7 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
1 b / 1 b
Podľa Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 Z.z. ods. 1 "Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti."
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.1 "Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti."
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.8 "Výdavky Kancelárie rady sú financované z rozpočtu Národnej banky Slovenska; tieto výdavky sa Národnej banke Slovenska bezodkladne uhradia zo štátneho rozpočtu, ak o to Národná banka Slovenska požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Podrobnosti o štruktúre rozpočtu rady a Kancelárie rady upraví rada štatútom, pričom výšku jednotlivých výdavkových položiek schvaľuje rada na základe celkového limitu výdavkov určeného Národnou bankou Slovenska. Čl.5 Štatút Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Kancelárie Rad pre rozpočtovú zodpovednosť 2012 (5)Kancelária rady hospodári podľa rozpočtu rady a kancelárie rady, ktorý schvaľuje rada"
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.7 "Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti rady vykonáva Kancelária rady. Kancelária rady je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ, ktorý zodpovedá rade za činnosť Kancelárie rady"
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.7 "Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ, ktorý zodpovedá rade za činnosť Kancelárie rady".
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
70 %
3,52 b / 5 b
3.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postavených funkcionárov (zamestnancov)
5 400 €
1,52 b / 3 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 708 €
2 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017