Protimonopolný úrad

+Vedúca osoba
Tibor Menyhart
predseda
od 1.7.2011
+Komentár inštitúcie

„Protimonopolný úrad nepociťuje politický tlak alebo vplyv […] v súčasnosti disponuje vysokým štandardom rozhodovacej právomoci.“

„Úrad sa […] častejšie stretáva s nevôľou pri hájení prierezovej témy hospodárskej súťaže napríklad pri medzirezortných pripomienkových konaniach alebo pri súťažnej advokácii.“

„Protimonopolný úrad komunikuje témy, ako sú jeho vízia a ciele, nielen v rámci svojich Výročných správ sa […] ale od roku 2017 aj ako súčasť verejne dostupného dokumentu Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu SR.“

„Protimonopolný úrad považuje za úspech nielen akýkoľvek zásah v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v podobe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí, ale aj akceptovaný názor a odporúčanie na poli súťažnej advokácie.“

Zobraziť celý komentár

+Základné informácie

Rok vzniku: 1990

Hlavným poslaním Protimonopolného úradu SR je chrániť a podporovať hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj. Súťaž medzi podnikateľmi je základným mechanizmom trhovej ekonomiky – podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Firmy stimulované konkurenciou sa snažia ponúkať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny. Aby súťaž riadne fungovala, súťažné právo zakazuje praktiky, ktoré ju obmedzujú. Úlohou úradu je zasahovať proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a pôsobiť na vytváranie priaznivých konkurenčných podmienok.

+Adresa
Protimonopolný úrad
Drieňová 24
826 03 Bratislava
tel.: +421 2 48297 221
e-mail: pmusr@antimon.gov.sk
https://www.antimon.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 204 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 893 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.7.2011
Tibor Menyhart
do 1.7.2011
uplynutie funkčného obdobia
od 1.7.2001
Danica Paroulková
do 1.7.2001
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1998
Peter Ňižňanský
do 1.7.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1996
Jozef Holic
do 1.7.1996
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1994
Pavol Fraňo
do 1.7.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1992
Zdenko Kováč
do 1.7.1992
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1991
Ján Koreňovský
do 1.7.1991
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1990
Ľubomír Dolgoš
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčaniaKomentár

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k hodnoteniu nezávislosti INEKO


Krátka spätná väzba ku rebríčku, ako aj ku hodnoteniu, ktoré Vaša inštitúcia získala, prípadne k našim odporúčaniam na posilnenie nezávislosti Vašej inštitúcie.

Považujeme za dôležité vyhodnocovať mieru nezávislosti štátnych inštitúcií. Skutočnosť, že je určitá inštitúcia vnímaná ako nezávislá, zvyšuje jej dôveryhodnosť a kredibilitu. Vaše hodnotenie vybraných sledovaných ukazovateľov dokumentuje mieru nezávislosti vo vzťahu k niektorým inštitúciám. Avšak vzhľadom na charakter deľby právomocí, ako aj napríklad zásady dvojinštančnosti vedených správnych konaní a iných vybraných činností, napríklad Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „PMÚ SR“, „protimonopolný úrad“ alebo „úrad“), nemusí na porovnateľnej úrovni odzrkadľovať reálny stav. Každá hodnotená inštitúcia sa v mnohých prípadoch riadi aj osobitnými právnymi predpismi, a preto porovnanie inštitúcií, neberúc do úvahy rozdielne právomoci, charakter činnosti, záväznosť a charakter rozhodnutí, vnáša do porovnávania určitú mieru skreslenia.

Zhodnotenie nezávislosti inštitúcie od politických vplyvov z Vášho pohľadu, a Váš názor na potrebu nezávislosti pre Vašu inštitúciu.

Protimonopolný úrad nepociťuje politický tlak alebo vplyv. Hodnotenie nezávislosti, ako sa spomína vyššie, úplne neodzrkadľuje rozhodujúce skutočnosti. Medzi oblasti, ktoré vedenie úradu vníma ako rozhodujúce pre posúdenie nezávislosti, je možné zaradiť nasledujúce:

 1. Kompetencie a právomoci – Protimonopolný úrad, najmä v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, už v súčasnosti disponuje vysokým štandardom rozhodovacej právomoci, ako aj oprávnení a nástrojov na získavanie podkladov a informácií pre úradom vydávané rozhodnutia. Určitou „spravodlivou“ daňou za tieto právomoci, ktoré v mnohých prípadoch prevyšujú aj kompetencie a právomoci súťažných autorít v západnej Európe, je súdny prieskum rozhodnutí úradu s ohľadom na ich vecnú správnosť, ako aj procesný postup, a to najmä vo vzťahu k proporcionalite a zákonnosti úradného postupu či rozhodnutia v posudzovanom prípade. Navyše, aktuálne prebieha transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, na základe čoho príde k:
  • úprave vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia v účinnom presadzovaní práva, čím sa zabezpečí vyrovnanejšia ochrana podnikateľov v Európe;
  • zabezpečeniu dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže, v prípadoch, keď sa uplatňuje súbežne s čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby sa zaistila právna istota a rovnaké podmienky;
  • zavedeniu účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.
  Uvedená smernica prináša pravidlá, ktoré budú musieť byť transponované aj do slovenského právneho poriadku a dotkne sa aj niektorých ustanovení týkajúcich sa postavenia úradu ako inštitúcie.
 2. Rozpočet - personálne kapacity a technické vybavenie – Protimonopolný úrad dlhodobo zápasí s potrebou rastúcich nárokov na mzdové výdavky a výdavky na rozvoj technického zázemia potrebného na pokrytie neustále sa zvyšujúcej náročnosti prípadov vzhľadom na charakter porušenia, uplatnenia aktívneho práva na obhajobu účastníkov konaní, ako aj sofistikované nástroje komunikácie napríklad vo veci nedovolených dohôd obmedzujúcich súťaž. V prebiehajúcich obdobiach sa úradu darí, aspoň v prípadoch, kde ho k tomu účel použitia oprávňuje, zmierňovať nežiaduce dopady tohto vývoja získaním fondových prostriedkov na zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF, ako aj financovania miezd a odmien zamestnancov v oblasti odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž v rámci čerpania finančných prostriedkov z EŠIF.
 3. Spolupráca s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy – za jednu z významných príčin zložitejšieho presadzovania princípov ochrany hospodárskej súťaže považuje úrad istý „rezortizmus“ v rámci štátnej správy. Rozumieme, že každý rezort primárne napĺňa ciele vlastných rezortných politík. Úrad sa však častejšie stretáva s nevôľou pri hájení prierezovej témy hospodárskej súťaže napríklad pri medzirezortných pripomienkových konaniach alebo pri súťažnej advokácii.

Akú máte víziu pre inštitúciu, aké ciele ste si stanovili (resp. Vaši predchodcovia). Ako sa Vám táto vízia darí napĺňať, ako sa Vám darí dosahovať svoje ciele, poprípade aké prekážky Vám stoja v ceste pri snahe presadzovať a plniť svoje plány (odpoveď môžete doplniť odkazmi na podrobnejšie hodnotenie, ak také zverejňujete).

Protimonopolný úrad komunikuje témy, ako sú jeho vízia a ciele, nielen v rámci svojich Výročných správ (https://www.antimon.gov.sk/vyrocne-spravy/), ale od roku 2017 aj ako súčasť verejne dostupného dokumentu Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu SR (https://www.antimon.gov.sk/data/files/1047_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr2019.pdf), ktorého súčasťou je zároveň aj vyhodnotenie plnenia stanovených úloh a cieľov za predchádzajúci rok. V aktuálnom období úrad zároveň začal prípravu detailnej analýzy rozhodovacej činnosti úradu v oblasti ochrany hospodárskej za roky 2000 až 2020 s plánom následne zverejniť ucelený dokument.

Aké sú Vaše najväčšie úspechy, ktoré ste dosiahli počas doby svojho pôsobenia, a aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíte.

Protimonopolný úrad považuje za úspech nielen akýkoľvek zásah v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v podobe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí, ale aj akceptovaný názor a odporúčanie na poli súťažnej advokácie. Rovnako úrad vníma aj úspešnú koordináciu štátnej pomoci, ktorej cieľom je zabezpečiť súladnosť prijímaných opatrení finančného, ako aj nefinančného charakteru na jednotlivých úrovniach verejnej správy s pravidlami štátnej pomoci. Z procesného a administratívneho hľadiska za zmienku napríklad stojí aj prechod na elektronickú formu výkonu verejnej moci. Pre mnohé orgány verejnej moci, Protimonopolný úrad nevynímajúc, bol tento prechod náročným projektom s množstvom skrytých rizík.

Z hľadiska nezávislosti úradu je ale zároveň dôležité akcentovať limitované personálne a finančné zdroje (napr. s ohľadom na nastupujúce formy porušení súťažných pravidiel a špecifický charakter novovznikajúcich trhov a biznis modelov). Úrad nevyhnutne potrebuje navýšiť a realokovať svoje kapacity smerom k dátam, algoritmom a umelej inteligencii. Európske súťažné autority majú už dnes vytvorené špecializované tímy alebo útvary a v rámci nich do špecifických činností zapojených ekonomických analytikov, data minerov a špecialistov na business intelligence. Na mnohé operácie využívajú aj moderné technológie a pokročilé technické nástroje.