Protimonopolný úrad

+Vedúca osoba
Tibor Menyhart
predseda
od 1.7.2011
+Komentár inštitúcie

„Protimonopolný úrad nepociťuje politický tlak alebo vplyv […] v súčasnosti disponuje vysokým štandardom rozhodovacej právomoci.“

„Úrad sa […] častejšie stretáva s nevôľou pri hájení prierezovej témy hospodárskej súťaže napríklad pri medzirezortných pripomienkových konaniach alebo pri súťažnej advokácii.“

„Protimonopolný úrad komunikuje témy, ako sú jeho vízia a ciele, nielen v rámci svojich Výročných správ sa […] ale od roku 2017 aj ako súčasť verejne dostupného dokumentu Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu SR.“

„Protimonopolný úrad považuje za úspech nielen akýkoľvek zásah v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v podobe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí, ale aj akceptovaný názor a odporúčanie na poli súťažnej advokácie.“

Zobraziť celý komentár

+Základné informácie

Rok vzniku: 1990

Hlavným poslaním Protimonopolného úradu SR je chrániť a podporovať hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj. Súťaž medzi podnikateľmi je základným mechanizmom trhovej ekonomiky – podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Firmy stimulované konkurenciou sa snažia ponúkať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny. Aby súťaž riadne fungovala, súťažné právo zakazuje praktiky, ktoré ju obmedzujú. Úlohou úradu je zasahovať proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a pôsobiť na vytváranie priaznivých konkurenčných podmienok.

+Adresa
Protimonopolný úrad
Drieňová 24
826 03 Bratislava
tel.: +421 2 48297 221
e-mail: pmusr@antimon.gov.sk
https://www.antimon.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 204 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 893 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.7.2011
Tibor Menyhart
do 1.7.2011
uplynutie funkčného obdobia
od 1.7.2001
Danica Paroulková
do 1.7.2001
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1998
Peter Ňižňanský
do 1.7.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1996
Jozef Holic
do 1.7.1996
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1994
Pavol Fraňo
do 1.7.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1992
Zdenko Kováč
do 1.7.1992
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1991
Ján Koreňovský
do 1.7.1991
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1990
Ľubomír Dolgoš
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčaniaKomentár
Celkové hodnotenie
52 %
15,1 b / 29 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
61 %
6,7 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Podľa § 15 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu". Podľa § 18 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods. 1 „Zriaďuje sa Rada úradu (ďalej len „rada“). Rada rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.22) Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady.“
1. Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
0 b / 0,33 b
Podľa § 19 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.1 "Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého člena rady"
1. Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0 b / 0,33 b
Podľa §18 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.1 "Predseda úradu je súčasne predsedom rady. "
1. Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,33 b / 0,33 b
Podľa §18 Zákona č- 136/2001 Z.z. ods.2 "Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu k úradu"
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
2. K obmene členov rady dochádza postupne
0,12 b / 0,12 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Podľa §15 Zákona č. 136/2001 Z. z. ods 2 "Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky."
4. Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0 b / 0,25 b
Podľa §18 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.3 "Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0,75 b / 0,75 b
Podľa §15 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods. 2 "Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky."
5. Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Podľa §18 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.3 "Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0 b / 0,33 b
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0 b / 0,33 b
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Podľa §15 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.2 "Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa §15 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.4 "Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia "
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Predseda - Tibor Menyhart https://www.antimon.gov.sk/92-sk/predstavitelia-uradu/ Podpredseda - Boris Gregor https://www.antimon.gov.sk/92-sk/predstavitelia-uradu/
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
81 %
3,25 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
2,25 b / 2,25 b
Podľa §16 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, c) začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa § 15 ods. 5, d) vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov."
1. Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0,75 b / 0,75 b
Podľa §21 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods.3 "Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, c) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,75 b
2. Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0,25 b / 0,25 b
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
33 %
3 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
Podľa § 21 Zákona č. 575/2001 Z.z. "Ostatné ústredné orgány štátnej správy b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,"
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 18 Zákona č. 136/2001 Z.z. "Rada rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.22) ods. 1"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte pre rok 2018 Kapitola: Protimonopolný úrad Štatút protimonopolného úradu čl. 2 Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky Organizačný poriadok úradu Čl. 4 Predseda C) návrhy rozpočtu a záverečného účtu kapitoly úradu a predkladá ich príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Účinnosť: 01. 03. 2018 v znení dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 44/2016
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Štatút úradu: Čl. 10 Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia vládou Slovenskej republiky a účinnosť 1. januára 2016.Podľa § 23 Zákona č. 575/2001 Z.z. Organizačnú štruktúru ustredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riaditeľ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa §15 Zákona č. 136/2001 Z.z. ods. 3 "Podpredsedu úradu vymenuje a odvolá predseda úradu"
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Podľa § 18 Zákona č. 55/2017 Z.z. "Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy" Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 "Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu"
IV. Platy
43 %
2,13 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
3 204 €
0,21 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu Protimonopolného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 224 €
0,44 b / 0,75 b
Priemerný plat podpredsedu Protimonopolného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1. Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
400 €
0,17 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady Protimonopolného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 893 €
1,31 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Protimonopolného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)