Pôdohospodárska platobná agentúra

+Vedúca osoba
Jozef Kiss
generálny riaditeľ
od 1.7.2021
+Základné informácie

Rok vzniku: 2003

Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Činnosti spojené s poskytovaním podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka vykonáva len na základe akreditácie udelenej MPRV SR. Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra vytvára regionálne pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti. Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a je oprávnený konať v jej mene. Organizačnú štruktúru upravuje štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje organizačný poriadok platobnej agentúry.

+Adresa
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
821 05 Bratislava
tel.: +421 2 52733 800
e-mail: info@apa.sk
https://www.apa.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 729 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 537 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.7.2021
Jozef Kiss
do 30.6.2021
odvolanie z funkcie
od 1.12.2020
Jaroslav Jánoš
do 30.11.2020
vzdanie sa funkcie
od 15.5.2020
Tibor Guniš
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.