Pôdohospodárska platobná agentúra

+Vedúca osoba
Jozef Kiss
generálny riaditeľ
od 1.7.2021
+Základné informácie

Rok vzniku: 2003

Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Činnosti spojené s poskytovaním podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka vykonáva len na základe akreditácie udelenej MPRV SR. Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra vytvára regionálne pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti. Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a je oprávnený konať v jej mene. Organizačnú štruktúru upravuje štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje organizačný poriadok platobnej agentúry.

+Adresa
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
821 05 Bratislava
tel.: +421 2 52733 800
e-mail: info@apa.sk
https://www.apa.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 729 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 537 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.7.2021
Jozef Kiss
do 30.6.2021
odvolanie z funkcie
od 1.12.2020
Jaroslav Jánoš
do 30.11.2020
vzdanie sa funkcie
od 15.5.2020
Tibor Guniš
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
25 %
9,5 b / 38 b
Dostatočné
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
18 %
2 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len generálny riaditeľ. § 9 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. Štatutárnym orgánom platobnej agentúry je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi činnosť platobnej agentúry a je oprávnený konať v jej mene.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - generálneho riaditeľa PPA. § 9 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. Štatutárnym orgánom platobnej agentúry je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi činnosť platobnej agentúry a je oprávnený konať v jej mene.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - generálneho riaditeľa PPA. § 9 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. Štatutárnym orgánom platobnej agentúry je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi činnosť platobnej agentúry a je oprávnený konať v jej mene.
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 1 b
Generálny riaditeľ PPA je menovaný výlučne ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. § 9 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister pôdohospodárstva“).
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Generálny riaditeľ PPA je menovaný výlučne ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. § 9 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister pôdohospodárstva“).
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 1 b
Politická príslušnosť generálneho riaditeľa PPA nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre generálneho riaditeľa PPA, ako pre štatutárny orgán, ktorý do funkcie priamo ustanovuje štát platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
Funkčné obdobie riaditeľa PPA nie je časovo obmedzené.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Pre riaditeľa PPA neplatí žiadne obmedzenie opakovaného zvolenia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post generálneho riaditeľa PPA nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Životopis generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa nie je zverejnený na webovom sídle PPA. Hodnotenie: 0/1 Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: https://www.apa.sk/vedenie-ppa
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
0 %
0 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0 b / 3 b
Dôvody na odvolanie generálneho riaditeľa PPA nie sú zákonom stanovené. Odvolanie môže prebehnúť bez udania dôvodov. § 9 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister pôdohospodárstva“).
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní generálneho riaditeľa PPA rozhoduje výlučne minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. § 9 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister pôdohospodárstva“).
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
PPA nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PPA nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PPA nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Generálneho riaditeľa PPA nevolí NR SR. § 9 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister pôdohospodárstva“).
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PPA nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PPA nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
PPA nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. § 9 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva pôdohospodárstva. Platobná agentúra zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory a dotácie ako orgán štátnej správy. Platobná agentúra vykonáva činnosti spojené s poskytovaním podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka len na základe akreditácie udelenej ministerstvom pôdohospodárstva.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
Odvolací orgánom voči rozhodnutiam PPA je ministerstvo pôdohospodárstva SR. § 35 ods. 5 zákona č. 280/2017 Z. z. Odvolacím orgánom je ministerstvo pôdohospodárstva. Ak sa odvolanie podáva proti rozhodnutiu ministerstva pôdohospodárstva, o odvolaní rozhoduje minister pôdohospodárstva na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Rozpočet PPA netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, PPA je zapojená na rozpočet ministerstva pôdohospodárstva. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. https://www.apa.sk/zakladne-udaje
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
PPA nedisponuje príjmami, ktoré by slúžili na úhradu výdavkov ŠÚ.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Minister pôdohospodárstva schvaľuje štatút PPA. Riaditeľ PPA vydáva organizačný poriadok PPA. § 9 ods. 5 zákona č. 280/2017 Z. z. Organizačnú štruktúru platobnej agentúry upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva. Podrobnosti o organizačnej štruktúre platobnej agentúry upraví organizačný poriadok platobnej agentúry. Štatút PPA Číslo: 88112/2021/104 zo dňa 11.8.2021 Podrobnosti o organizačnej štruktúre platobnej agentúry, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov platobnej agentúry, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov upravuje organizačný poriadok platobnej agentúry, ktorý vydáva generálny riaditeľ formou rozhodnutia. https://www.apa.sk/statut-ppa
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Generálny riaditeľ PPA nemá zákonom určeného zástupcu. § 9 ods. 5 zákona č. 280/2017 Z. z. Organizačnú štruktúru platobnej agentúry upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva. Podrobnosti o organizačnej štruktúre platobnej agentúry upraví organizačný poriadok platobnej agentúry.
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Zákon nedefinuje priebeh menovania ostatných vedúcich funkcionárov.
IV. Platy
56 %
4,46 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 729 €
0,79 b / 2 b
Priemerný plat generálneho riaditeľa PPA vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
2 414 €
0,43 b / 1 b
PPA nemá podpredsedu, funkcie námestníkov generálneho riaditeľa neboli v roku 2020 obsadené.
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 537 €
0,24 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca PPA vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
3 b / 3 b
PPA zverejnila výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
17 %
1 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške životopis.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Generálny riaditeľ PPA je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z. (1) Do štátnej služby je možné prijať na základe písomnej žiadosti o prijatie do štátnej služby (ďalej len „žiadosť o prijatie“) občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, ak spĺňa tieto predpoklady: a) dosiahol vek najmenej 18 rokov, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) je bezúhonný, d) spĺňa kvalifikačné predpoklady, e) ovláda štátny jazyk, f) bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní alebo v hromadnom výberovom konaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post generálneho riaditeľa PPA nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Generálneho riaditeľa PPA nevolí NR SR.