Finančné riaditeľstvo

+Vedúca osoba
Jiří Žežulka
prezident
od 1.12.2020
+Komentár inštitúcie

„Vďaka prijatému zákonu o finančnej správe (zákon č. 35/2019 Z.z.) […] každý uchádzač, ktorý sa uchádza o prácu vo finančnej správe z prostredia mimo finančnej správy, musí absolvovať prijímací proces – výberové konanie.“

„Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 mld. eur a znížil daňovú medzeru zo 41 na 26 percent.“

„Počet elektronicky podaných colných vyhlásení sa pohybuje na úrovni 99,7%.“

„1.4.2019 sme zaviedli sme projekt eKasa, ktorý je ďalším výrazným opatrením v boji proti daňovým podvodom.“

Zobraziť celý komentár

+Základné informácie

Rok vzniku: 2012

Finančné riaditeľstvo riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

+Adresa
Finančné riaditeľstvo
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 4 84393 111
e-mail: info@financnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 711 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 331 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.12.2020
Jiří Žežulka
do 16.7.2020
odvolanie z funkcie
od 1.10.2018
Lenka Wittenbergerová
do 30.9.2018
vzdanie sa funkcie
od 9.5.2012
František Imrecze
do 8.5.2012
vzdanie sa funkcie
od 20.2.2012
Mária Machová
do 19.2.2012
odvolanie z funkcie
od 1.1.2012
Igor Kmáč
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčaniaKomentár

Komentár Finančnej správy


Vážený pán Goliaš,

požiadali ste finančnú správu e-mailom zo dňa 13.novembra 2019 o reakciu na  Vami zverejnenú aktualizovanú verziu hodnotenia nezávislosti vybraných inštitúcií, ktorého súčasťou bolo aj hodnotenie našej inštitúcie. Finančná správa si preto dovoľuje na základe Vašej požiadavky uviesť nasledovné:

 1. Krátku spätnú väzbu ku rebríčku, ako aj ku hodnoteniu, ktoré naša inštitúcia získala.
 2. Zhodnotenie nezávislosti inštitúcie od politických vplyvov z nášho pohľadu, a náš názor na potrebu nezávislosti pre našu inštitúciu.
 3. Akú máme víziu pre inštitúciu, aké ciele sme si stanovili.
 4. Ako sa nám táto vízia darí napĺňať, ako sa nám darí dosahovať svoje ciele, poprípade aké prekážky nám stoja v ceste pri snahe presadzovať a plniť svoje plány.
 5. Aké sú naše najväčšie úspechy, ktoré sme dosiahli počas doby nášho pôsobenia, a aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíme.

V rámci metodiky Vášho hodnotenia prikladáte veľkú váhu spôsobu obsadzovania vedúceho predstaviteľa finančnej správy. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že obsadzovanie funkcie prezidenta finančnej správy upravuje Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, ktorý v paragrafe § 105 Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie jednoznačne definuje, že „Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister; minister môže odvolať prezidenta a viceprezidenta aj bez uvedenia dôvodu.“ Finančná správa je rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií. Finančná správa nemá zákonodarnú iniciatívu, spôsob obsadzovania vedúceho predstaviteľa finančnej správy je v plnej kompetencii Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá rozhoduje o legislatíve.

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR. Finančná správa má však aj poradný orgán – Konzultačnú radu. Konzultačná rada je poradným orgánom prezidenta finančnej správy. Jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí vyplývajúcich z plnenia úloh finančnej správy. Konzultačná rada zasadá pod vedením prezidenta finančnej správy. Na rokovania sú prizývaní podľa potreby a zamerania prerokovávanej problematiky aj zástupcovia odborných inštitúcií. Finančná správa je otvorená diskusii a kritickým názorom.

Radi by sme tiež upozornili, že každý príslušník finančnej správy (vrátane vedúceho predstaviteľa) musí dodržiavať princíp politickej neutrality, princíp zákonnosti, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality a stability. Zákon č. 35/2019 Z.z. explicitne uvádza, že „Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred politickým záujmom a koná spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňuje ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Princíp politickej neutrality sa uplatňuje najmä prostredníctvom zákazu členstva príslušníka finančnej správy v politickej strane alebo politickom hnutí, ako aj zákazom vyvíjať činnosť v ich prospech.“ Výkon práce príslušníkov finančnej správy teda nie je závislý od politických vplyvov.

Takýto stav potvrdzujú aj ďalšie zákonné ustanovenia zákona č.35/2019 Z.z.: „Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito a v súlade s Etickým kódexom príslušníka finančnej správy. Princíp profesionality sa uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom príslušníka finančnej správy, podporou kariérneho rastu, pravidelným služobným hodnotením, právom a povinnosťou príslušníka finančnej správy vzdelávať sa. Príslušníkovi finančnej správy služobný úrad zabezpečuje zodpovedajúce vzdelávanie na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby...“, rovnako ako to, že „príslušník finančnej správy je chránený pred skončením služobného pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. Princíp stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej štátnej služby, inštitútov prevedenia, preloženia, zaraďovania do jednotlivých druhov zálohy a možnosti skončenia služobného pomeru príslušníka finančnej správy len zo zákonom ustanovených dôvodov“.

Vďaka prijatému zákonu o finančnej správe (zákon č. 35/2019 Z.z.) sa tiež upravili aj platové podmienky príslušníkov finančnej správy, zákon definuje pre príslušníkov finančnej správy samostatné platové triedy. Vďaka zákonu o finančnej správe sa posilnilo aj samotné postavenie príslušníkov finančnej správy. Navyše, každý uchádzač, ktorý sa uchádza o prácu vo finančnej správe z prostredia mimo finančnej správy, musí absolvovať prijímací proces – výberové konanie.

Finančná správa prešla od svojho vzniku v roku 2012 masívnymi zmenami. Podarilo sa naštartovať množstvo projektov nielen v oblasti zefektívnenia výberu daní a cla, ale aj v boji proti podvodom a proklientskych opatreniach pre klientov. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 mld. eur a znížil daňovú medzeru zo 41 na 26 percent.

Dôležitým opatrením bolo nahradenie zastaraného a nefunkčného informačného systému novým. Integrovaný systém FS - správa daní (ISFS-SD) bol spustený do produktívnej prevádzky k 1.marcu 2015. Nový informačný systém je bezpečnejší, nie je možné v ňom spätne meniť údaje. Zabezpečuje plnú podporu používateľom pri správe daní vrátane jeho aktualizácie vyplývajúcej z legislatívnych zmien a integrácie ISFS-SD na iné interné a externé informačné systémy. ISFS-SD položil potrebné základy pre lepšie služby finančnej správy a rozvoj elektronickej komunikácie.

Finančná správa zelektronizovala služby aj v colnej oblasti. Centrálny elektronický priečinok (CEP) poskytuje elektronické služby v oblasti zahranično-obchodných transakcií so zapojením obchodnej sféry aj orgánov štátnej správy. Finančná správa spustila elektronické colného konania. Počet elektronicky podaných colných vyhlásení sa pohybuje na úrovni 99,7%.

Rozšírila sa elektronická komunikácia aj na daňovú oblasť. Spustením portálu finančnej správy môžu občania vybavovať svoju daňovú a colnú agendu z pohodlia domova, bez nutnosti osobnej návštevy úradov. S finančnou správou komunikuje elektronicky vyše 750 000 daňovníkov – platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri, ale aj fyzických osôb podnikateľov či fyzických osôb nepodnikateľov. Portál finančnej správy, ktorý bol spustený 1.januára 2014, poskytuje všetky informácie všetkým typom klientov na jednom mieste.

Finančná správa sa postupne otvorila ľuďom. Začala s nimi komunikovať online. V septembri 2013 sa finančná správa stala podľa verejnosti najlepšie komunikujúcou štátnou inštitúciou na Slovensku. Bola prvou štátnou inštitúciou, ktorá začala využívať sociálne siete. Prostredníctvom stránky na Facebooku komunikuje s finančnou správou vyše 60 000 subjektov. Svoju činnosť finančná správa propaguje aj na sociálnej sieti Instagram. V roku 2014 spustila finančná správa aj daňové a colné call centrum, ktoré vybaví ročne takmer 200 000 telefonických a 60 000 e-mailových dopytov. Postupne finančná správa mení call centrum na prvý a jediný kontaktný bod pre klientov, čím výrazne prispieva k zníženiu potreby osobných návštev na úradoch a zvyšuje možnosť vybavenia agendy z pohodlia domova.

Finančná správa sa v roku 2016 ako prvá štátna inštitúcia zapojili do hodnotenia kvality poskytovaných služieb nezávislou digitálnou aplikáciou - zamestnancov finančnej správy je možné hodnotiť prostredníctvom aplikácie Staffino.

Veľké úspechy sa podarili finančnej správe aj v boji proti daňovým podvodom. Finančná správa od roku 2012 prijala viacero opatrení v boji proti daňovým podvodom. Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie kontrolného výkazu DPH, ktorý veľmi výrazne obmedzil možnosti podvodov na DPH. Finančná správa spoločne s Policajným zborom SR a Generálnou prokuratúrou SR založila Daňovú kobru a prvý raz v histórii Slovenska tak zložila tímy z viacerých organizácií, ktoré bojovali proti podvodom. Informačný systém kontrolných známok, ktorý spustila finančná správa v roku 2014, zabránil podvodom na spotrebných daniach a zamedzil neustálym podvodom s kolkami. Finančná správa dala kontrolnú funkciu aj do rúk verejnosti – spustila aplikáciu na overovanie bločkov a kontrolných známok. 1.4.2019 sme zaviedli sme projekt eKasa, ktorý je ďalším výrazným opatrením v boji proti daňovým podvodom. Finančná správa finišuje s projektom colnej analytiky „Jednotné anlytické centrum“, ktoré takisto výraznou mierou prispeje k boju proti podvodom.

Finančná správa tiež aktívne spolupracuje aj s krajinami EÚ, OECD a USA, s ktorými si vymieňa vybrané informácie o daňových subjektoch, čím získala ďalší nástroj v boji proti daňovým podvodom. Automatická výmena informácií predstavuje významný nástroj na zvýšenie efektívnosti a účinnosti výberu daní a na elimináciu cezhraničných daňových podvodov spojených s daňovými únikmi.

Finančná správa chce dosiahnuť, aby bola proklientsky orientovanou inštitúciou, naše ciele vyplývajú zo strategických dokumentov. Za týmto účelom sme spustili aj viaceré ďalšie projekty: softwarningové upozornenia, prijali sme stratégiu pre podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností, aktívne komunikujeme prostredníctvom sociálnych sietí, médií. Transformovali sme Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre hospodárske subjekty, ktorý už poskytuje klientom komplexnejší servis na jednom mieste. Zaviedli sme Index daňovej spoľahlivosti, ktorý kategorizuje daňové subjekty a dovoľuje v rámci poskytovania benefitov poskytovať lepší servis spoľahlivým klientom. Do našej komunikácie sme zapojili automatizovaný chatbot, ktorý je k dispozícii klientom 24/7. Automatizovaný chatbot Taxana, prechádza neustálym zdokonaľovaním, aby plnohodnotne plnil funkciu virtuálneho asistenta a zjednodušil komunikáciu klientov s finančnou správou. Na budúci rok splatíme plánujeme splatiť aj náš najväčší dlh voči našim klientom a dobudovať obojsmernú elektronickú komunikáciu, finišujeme so zavedením tzv. saldokonta či na rozšírení predvyplnených daňových priznaní. Takéto proklietnske atribúty však Vaše hodnotenie vôbec nijako nezohľadňuje.

Nijakým spôsobom Vaše hodnotenie nezohľadňuje ani iné, dôležité kritériá - napríklad rovnosť príležitostí pri zastúpení žien v riadiacich pozíciách. Vedenie finančnej správe tvorí 13 osôb. Ide o nasledujúce pozície:

 • Prezident/prezidentka finančnej správy
 • Viceprezident/viceprezidentka finančnej správy
 • Generálny riaditeľ/ka osobného úradu
 • Generálny riaditeľ/ka sekcie daňovej
 • Generálny riaditeľ/ka sekcie colnej
 • Generálny riaditeľ/ka sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík
 • Generálny riaditeľ/ka sekcie ekonomiky
 • Generálny riaditeľ/riaditeľka sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly
 • Generálny riaditeľ/ka sekcie informatiky
 • Riaditeľ/ka Kriminálneho úradu finančnej správy
 • Riaditeľ/ka kancelárie prezidentky
 • Riaditeľ/ka odboru riadenia zmien a právnej podpory
 • Riaditeľ/ka centra komunikácie a podpory

Z menovaných šesť pozícii je zastúpených ženami, šesť pozícií mužmi, jedna pozícia je neobsadená. Vo finančnej správy je teda v riadení sekcií zastúpenie žien jednoznačne pomerné mužom. Čo sa týka širšieho vedenia finančnej správy – teda riaditeľov daňových a colných úradov, z 18 riaditeľov/riaditeliek colných a daňových úradov je 6 žien a 12 mužov. Kým v prípade colných úradov je pomer mužov a žien 8:1, v prípade daňových úradov je to 4:5 v prospech žien. Celkovo vo finančnej správe (daňové, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy a Finančné riaditeľstvo SR) výrazne prevažujú ženy: 3 085 mužov, 5 666 žien.

Chceme tiež uviesť, že v oblasti zamestnaneckých vzťahov sa rámci finančnej správy stále viac uplatňuje skôr pozitívna diskriminácia žien, čo sa v nemalej miere prejavuje aj v riadiacich pozíciách. Percento riadiacich pozícií, ktoré zastávajú ženy vo finančnej správe, má stále stúpajúcu tendenciu a do budúcnosti sa predpokladá ešte ďalší nárast (ekonomika, dane, rozpočet, personálna oblasť). Pozitívne možno hodnotiť aj zabezpečenie výkonu ďalších činností v strategických oblastiach finančnej správy, ktoré sú zabezpečované prevažne zamestnancami – ženami.

Taktiež Vaše hodnotenie nezohľadňuje ani ďalšie benefity v oblasti pracovných podmienok na finančnej správe. Napríklad pokiaľ ide o oblasť pracovných podmienok, finančná správa okrem iného na základe žiadostí zamestnancov povoľuje také úpravy pracovného času, pri ktorých prioritne zohľadňuje aj potreby žien starajúcich sa o deti. Možnosť v rámci kalendárneho roka čerpať jeden deň plateného pracovného voľna pre ženy starajúce sa o dieťa do 15 rokov, je jedným z benefitov, ktorý poskytuje finančná správa ako zamestnávateľ svojim zamestnancom.

Z vyššie zmienených dôvodov vnímame Vaše hodnotenie ako čisto subjektívne hodnotenie Vašej organizácie, ktorého parametre/metodiku hodnotenia finančná správa ako organizácia Ministerstva financií SR nemá možnosť ovplyvniť, nakoľko fungovanie organizácie upravuje priamo zákon a finančná správa môže konať len v jeho medziach.

Ďakujem.

Ivana Skokanová