Dopravný úrad

+Vedúca osoba
Pavol Hudák
predseda
od 1.1.2020
+Základné informácie

Rok vzniku: 2014

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o dopravnom úrade ako aj ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov platných pre odvetvia dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.

+Adresa
Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
823 05 Bratislava
tel.: +421 2 48777 501
e-mail: nsat@nsat.sk
http://nsat.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 244 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 247 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.1.2020
Pavol Hudák
do 31.12.2019
uplynutie funkčného obdobia
od 1.1.2014
Ján Breja
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
43 %
12,6 b / 29 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
59 %
6,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 ods. 1 "Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. "
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 ods 1. "Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. "
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 ods. 1 "Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) je bezúhonná, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy."
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 ods. 1" Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) je bezúhonná, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy."
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 11 Zákona č. 402/2013 Zz. ods. 3 "Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmie počas výkonu funkcie a) byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,"
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 402/2013 ods.4 "Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie a) byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby, b) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s osobou podľa písmena a), c) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene osoby podľa písmena a)".
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.6 "Funkčné obdobie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu je šesťročné."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa § 10 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.6 "Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Predseda - Ján Breja http://www.institucie.ineko.sk/files/zivotopisy/DO%20-%20Breja.pdf Podpredseda - Dušan Knap - Životopis bol sprístupnený na základe žiadosti.
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
25 %
1 b / 4 b
1.1 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
1 b / 3 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.12 "Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, ak a) nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 11 ods. 3, b) nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, c) nezabezpečuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9) d) vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom,10) e) ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch podľa § 11 ods. 7."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
44 %
4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.1 " Zriaďuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č.402/2013 Z.z. ods.2 "Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva."
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 402/2013 Z.z.ods.2 "Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.3 "Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
0 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods. 3 "Predsedu Dopravného úradu počas neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. "
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §9 Zákona č. 402/2013 Z.z. ods.2 "Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach."
IV. Platy
21 %
1,07 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
3 244 €
0,3 b / 2 b
Priemerný plat predsedu Dopravného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
2 716 €
0,43 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedu Dopravného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 247 €
0,34 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Dopravného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)