O projekte

Pre demokraciu je vždy zlé, ak politici a ich blízki zneužívajú moc na vlastné obohatenie sa. Aj preto vo vyspelých demokraciách fungujú inštitúcie, ktoré rozhodujú nezávisle od politikov, môžu mocných kontrolovať, brániť im v zneužívaní moci a prípadne aj trestať. Patria medzi ne regulačné a kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy. Práve posilnenie nezávislosti a odbornosti týchto orgánov považuje odborná aj laická verejnosť za kľúčové pre zlepšenie demokracie na Slovensku.

Preto sme sa bližšie pozreli na mieru nezávislosti vybraných 18 inštitúcií. Zostavili sme index, ktorý zohľadňuje spôsob obsadzovania a odvolávania kľúčových aktérov, suverenitu inštitúcií či postavenie vnútorných rozhodovacích a kontrolných mechanizmov.

Politicky najmenej nezávislými inštitúciami sú Finančné riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR, Dopravný úrad a Policajný zbor SR. Pozoruhodná je tiež nízka nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Vysokú nezávislosť má Národná banka Slovenska (NBS), Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), Ústavný súd SR, či Generálna prokuratúra SR.

Samozrejme, aj nezávislosť má svoje hranice. Ich prekročenie môže mať za následok vymanenie sa spod politického vplyvu. To by znamenalo stratu možnosti demokraticky volených síl zasahovať do personálnej či finančnej politiky inštitúcií, čo by výrazne znížilo možnosti nápravy v prípade ich zlyhávania. Preto je dôležité hľadať rovnováhu medzi možnosťami nezávislého fungovania a vyvodzovania politickej zodpovednosti v prípade nedostatkov.

Pre rôzne inštitúcie existuje rozdielna optimálna miera nezávislosti. Porovnanie prostredníctvom rebríčka slúži najmä pre rýchlu orientáciu a nedá sa vždy tvrdiť, že čím vyššie sa daná inštitúcia nachádza, tým lepšie. Napriek tomu z indexu možno vyčítať niekoľko dôležitých zistení.

Portál nadväzuje na analýzu Ako posilniť nezávislosť a odbornosť verejných inštitúcií, ktorú sme zverejnili v júni 2018.


O nás

INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

Adresa

INEKO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
Tel.: 02/5341 1020
www.ineko.sk

Autori

Peter Goliaš
Peter Klátik
Adam Kušnirik