Verejný ochranca práv

+Vedúca osoba
Mária Patakyová
verejný ochranca práv
od 29.3.2017
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2002

Verejný ochranca práv je podľa nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.

+Adresa
Verejný ochranca práv
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 32363 701
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
http://www.vop.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 064 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 565 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 29.3.2017
Mária Patakyová
do 28.3.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 28.3.2012
Jana Dubovcová
do 27.3.2012
uplynutie funkčného obdobia
od 27.3.2002
Peter Kandráč
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
60 %
15,6 b / 26 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
33 %
3 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
0 b / 1 b
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods.1 "Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
0 b / 1 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 1 "Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 2 "je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať"
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 2 "je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať"
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa §4 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 2 "má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky"
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa §5 Zákona č. 540/2001 "Tú istú osobu možno zvoliť za verejného ochrancu práv najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnosti
3 b / 3 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.5-6 "(5) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. (6) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany, o predkladaní návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. g) a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 151a 460/1992 Ústavy SR (5) Národná rada Slovenskej republiky môže verejného ochrancu práv odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. (6) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany, o predkladaní návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. g) a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanoví zákon.
III. Suverenita
88 %
7 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
1 b / 1 b
Podľa čl. 151a Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť".
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 564/2001 "Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy,2) ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a"
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 564/2001 Z.z. "Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy,2) ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu a"
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 5 "Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou." Čl. 8 523/2004 V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.“.
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z.ods. 6 "Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv."
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
1 b / 1 b
Podľa §27 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods. 4 "Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť verejnému ochrancovi práv."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §24 Zákona č. 564/2001 Z.z. ods.1-6 "(1) Zriaďuje sa Kancelária verejného ochrancu práv (ďalej len „kancelária“). (2) Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. (3) Kancelária má právo požadovať od orgánov verejnej správy podklady a informácie, ktoré verejný ochranca práv potrebuje na plnenie svojich úloh. (4) Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť verejnému ochrancovi práv. (5) Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou.17) (6) Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
31 %
1,55 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 064 €
0,48 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
3 273 €
0,43 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 565 €
0,65 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017